Toekomstvisie Leunenstadion

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De stad gaat samen met buurtbewoners, de investeerdersgroep Leunen Invest en voetbalclub ASV Geel werken aan een toekomstvisie voor het stadion aan de Leunen. Zo moet het stadion een invulling krijgen die een meerwaarde biedt voor omliggende wijken en buurtbewoners en ook het bestaande aanbod van sportsite De Leunen versterkt. Naast sport behoren ook horeca, een buurtwinkel, kantoren … tot de mogelijkheden. Om dit mogelijk te maken is later ook een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site nodig.

Leunen Invest startte zeven jaar geleden met de bouw van een tribune met bijhorende ruimtes voor de club en wilde in de schil van het stadion commerciële ruimten voorzien. Verschillende ontwikkelingen in en rond de club hebben ertoe geleid dat het project werd stilgelegd. Het college van burgemeester en schepenen besloot in 2017 dat er eerst een ontwikkelingsvisie moest komen, voordat bijkomende projecten mogelijk zouden zijn. De investeerdersgroep nam onlangs opnieuw de draad op en gaat nu samen met de stad en buurtbewoners de ontwikkelingsvisie uitwerken.

Toekomstvisie

De toekomstvisie moet duidelijkheid bieden over de verdere invulling van het stadion en de directe omgeving. Het stadsbestuur, ASV Geel en de investeerdersgroep Leunen Invest hadden al enkele overleggen om de onafgewerkte tribune en bijhorende gebouwen van het Leunenstadion te bespreken. Er is een studiebureau aangesteld om samen met alle belanghebbenden tot een breed gedragen ontwikkelingsvisie te komen.

Infomarkt 20 april 2022

De stad wil de inwoners betrekken in dit traject en lanceerde eind 2021 al een eerste online bevraging om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de sportsite en te peilen naar het droombeeld voor deze site. Naast sportfaciliteiten behoren ook horeca, een buurtwinkel, kantoren … tot de mogelijkheden.

Na de uitgebreide online bewonersbevraging eind 2021, waar heel wat input werd verzameld, ging het ontwerpteam aan de slag met het uitwerken van enkele uiteenlopende toekomstscenario’s. De resultaten van dit scenario-onderzoek werden teruggekoppeld tijdens een infomarkt op woensdag 20 april 2022, in de kantine van het voetbalstadion. Zo kregen alle inwoners de kans om zich voldoende te informeren en hun mening te geven.

De krachtlijnen uit het scenario-onderzoek werden tijdens de infomarkt met deze presentatie en panelen toegelicht. 

Eindrapport toekomstvisie

Het College Burgemeester en Schepenen keurde het eindrapport voor de toekomstvisie van het Leunenstadion goed in zitting van 27 juni 2022. Het eindrapport start met een analyse van het gebied en een toelichting van de resultaten uit de participatiemomenten. Vervolgens wordt omschreven hoe ontwerpend onderzoek heeft geleid tot het definiëren van 7 ruimtelijke concepten. Het rapport sluit af met het formuleren van krachtlijnen die zeker doorvertaald moeten worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het eindrapport kan onderaan deze pagina worden geraadpleegd. 

Ruimtelijk uitvoeringsplan

In een latere fase wordt de ontwikkelingsvisie vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Als dit ruimtelijk uitvoeringsplan klaar is, kunnen de investeerders een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning om hun plannen verder te realiseren.