Toekomstvisie Leunenstadion

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De stad werkt samen met buurtbewoners, de investeerdersgroep Leunen Invest en voetbalclub ASV Geel aan een toekomstvisie voor het stadion aan de Leunen. Zo moet het stadion een invulling krijgen die een meerwaarde biedt voor omliggende wijken en buurtbewoners. Het stadion moet ook het bestaande aanbod van sportsite De Leunen versterken. Naast sport behoren ook horeca, een buurtwinkel, kantoren … tot de mogelijkheden. De eerstvolgende grote stap in het planningsproces is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de ontwikkeling van de site mogelijk te maken en om mogelijke milieueffecten in kaart te brengen. 

Leunen Invest startte zeven jaar geleden met de bouw van een tribune met bijhorende ruimtes voor de club en wilde in de schil van het stadion commerciële ruimten voorzien. Verschillende ontwikkelingen in en rond de club hebben ertoe geleid dat het project werd stilgelegd. Het college van burgemeester en schepenen besloot in 2017 dat er eerst een ontwikkelingsvisie moest komen, voordat bijkomende projecten mogelijk zouden zijn. De investeerdersgroep nam in 2021 opnieuw de draad op en werkte samen met de stad en buurtbewoners een ontwikkelingsvisie uit. Op basis van deze ontwikkelingsvisie heeft de stad nu een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld om de ontwikkeling van de site mogelijk te maken. 

Ruimtelijk uitvoeringsplan

De eerstvolgende grote stap in het planningsproces is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leunenstadion om de ontwikkeling van de site mogelijk te maken en mogelijke milieueffecten in kaart te brengen.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4 december 2023 de start- en procesnota goed voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Leunenstadion. De goedkeuring van de startnota vormt de eerste formele stap in de procedure van de opmaak van het RUP.

Van 23 januari tot en met 22 maart 2024 organiseert de stad een inspraak- en adviesronde voor het publiek op de start- en procesnota van het RUP Leunenstadion. Ook de betrokken overheidsinstanties en adviesorganen kunnen hun advies hierop geven. 

De nota's kunt u digitaal raadplegen onderaan de pagina en of u kunt het, na afspraak, inkijken bij het contactcentrum grondgebiedszaken in het stadhuis, Werft 20 in Geel.

De infomarkt over de startnota van het RUP vond plaats op 7 februari 2024 in de kantine van het voetbalstadion De Leunen. Het verslag en de infoposters kunt u onderaan deze pagina raadplegen. 

Adviezen en opmerkingen kunt u richten aan het college van burgemeester en schepenen van 23 januari tot en met 22 maart 2024.

  • Via e-mail: stadsontwikkeling@geel.be
  • Aangetekend via post: Stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel
  • Persoonlijk tegen ontvangstbewijs: aan de balie van het stadhuis

Ontwikkelingsvisie

De ontwikkelingsvisie moet duidelijkheid bieden over de verdere invulling van het stadion en de directe omgeving. Het stadsbestuur, ASV Geel en de investeerdersgroep Leunen Invest hadden al enkele overleggen om de onafgewerkte tribune en bijhorende gebouwen van het Leunenstadion te bespreken. In 2021 werd een studiebureau aangesteld om samen met alle belanghebbenden tot een breed gedragen ontwikkelingsvisie te komen.

De stad wil de inwoners betrekken in dit traject en lanceerde eind 2021 een eerste online bevraging om inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de sportsite en te peilen naar het droombeeld voor deze site. Naast sportfaciliteiten behoren ook horeca, een buurtwinkel, kantoren … tot de mogelijkheden.

Na de uitgebreide online bewonersbevraging eind 2021, waar heel wat input werd verzameld, ging het ontwerpteam aan de slag met het uitwerken van enkele uiteenlopende toekomstscenario’s. De resultaten van dit scenario-onderzoek werden teruggekoppeld tijdens een infomarkt op woensdag 20 april 2022, in de kantine van het voetbalstadion. Zo kregen alle inwoners de kans om zich voldoende te informeren en hun mening te geven.

Het College van Burgemeester en Schepenen stemde op 27 juni 2022 in met het eindrapport voor de ontwikkelingsvisie van het Leunenstadion. Het eindrapport start vanuit een analyse van het gebied en een toelichting van de resultaten uit de participatiemomenten. Vervolgens omschrijft het rapport hoe ontwerpend onderzoek heeft geleid tot het definiëren van zeven ruimtelijke concepten. Het rapport sluit af met het formuleren van krachtlijnen die zeker vertaald moeten worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Het eindrapport kunt u onderaan deze pagina raadplegen.