Veilige schoolomgevingen

In het bestuursakkoord 2019-2024 heeft de stad de ambitie om elke schoolomgeving veiliger en gezonder te maken. Ook wil de stad het aandeel niet-gemotoriseerd verkeer naar school vergroten. De stad pakt elk jaar twee schoolomgevingen aan. Het project kreeg de naam 'Veilige schoolomgevingen'. 

In 4 stappen naar een veilige schoolomgeving

Voor elke schoolomgeving in Geel volgt de stad hetzelfde traject met de volgende vier stappen:

1. Wat wil het kind zelf?

Stad Geel behaalde het label ‘kindvriendelijke stad’. Daarom vraagt de stad ook in dit project in de eerste plaats aan de kinderen hoe zij de schoolomgeving ervaren en wat hun wensbeeld is. De resultaten van deze bevraging worden samengevat in een rapport en meegenomen in de volgende stappen.

2. Participatietraject om uitdagingen te formuleren en oplossingen te zoeken

Met ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners ... formuleert de stad de uitdagingen die specifiek zijn voor deze schoolomgeving want elke school heeft zijn eigen mobiliteitsproblematiek. Met de hulp van experts zoekt de stad verder samen naar oplossingen. Deze oplossingen worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen vooraleer de stad deze als proefopstelling invoert. 

3. Invoeren proefopstellingen en testen

De voorgestelde maatregelen worden eerst getest, dit kan gaan van sensibiliseringsacties tot structurele ingrepen die gedurende een aantal maanden uitgetest worden.

4. Evaluatie

Eenmaal de testfase voorbij is, wordt er geëvalueerd. Hierbij gaat veel aandacht naar de terugkoppeling met de kinderen, ouders, buurtbewoners ... die mee de uitdagingen geformuleerd hebben. Is de evaluatie positief, dan kan de proefopstelling omgevormd worden tot een definitieve maatregel. Is de evaluatie niet (geheel) positief, dan wordt er bijgestuurd en gaat het project terug naar stap drie en worden nieuwe of aangepaste maatregelen ingevoerd.

Volg hieronder de acties rond elke schoolomgeving die de stad aanpakt: