Project ‘Veilige schoolomgevingen’ van start

Van 16 tot 22 september is het de Week van Mobiliteit. De stad vindt dat elk kind op een veilige manier op school moet geraken. Daarom start de stad met het project ‘Veilige schoolomgevingen’. Met dit project pakt de stad elk jaar twee schoolomgevingen aan. Hierbij betrekt de stad de schoolkinderen, ouders, buurtbewoners ... om samen tot gedragen oplossingen te komen. Dit najaar komen stedelijke basisschool de Burgstraat en vrije basisschool Top@punt aan bod.

In het bestuursakkoord 2019-2024 heeft de stad de ambitie om elke schoolomgeving veiliger en gezonder te maken. Ook wil de stad het aandeel niet-gemotoriseerd verkeer naar school vergroten. De stad pakt elk jaar twee schoolomgevingen aan. Het project kreeg de naam 'Veilige schoolomgevingen'. De stedelijke basisschool in de Burgstraat komt als eerste aan de beurt. 

In 4 stappen naar een veilige schoolomgeving

Voor elke schoolomgeving in Geel volgt de stad hetzelfde traject met de volgende vier stappen:

1. Wat wil het kind zelf?

Stad Geel is volop bezig met het behalen van het label ‘kindvriendelijke stad’. Daarom vraagt de stad ook in dit project in de eerste plaats aan de kinderen hoe zij de schoolomgeving ervaren en wat hun wensbeeld is. De resultaten van deze bevraging worden samengevat in een rapport en meegenomen in de volgende stappen.

2. Participatietraject om uitdagingen te formuleren en oplossingen te zoeken

Met ouders, kinderen, leerkrachten, buurtbewoners ... formuleert de stad de uitdagingen die specifiek zijn voor deze schoolomgeving want elke school heeft zijn eigen mobiliteitsproblematiek. Met de hulp van experts zoekt de stad verder samen naar oplossingen. Deze oplossingen worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen vooraleer de stad deze als proefopstelling invoert. 

3. Invoeren proefopstellingen en testen

De voorgestelde maatregelen worden eerst getest, dit kan gaan van sensibiliseringsacties tot structurele ingrepen die gedurende een aantal maanden uitgetest worden.

4. Evaluatie

Eenmaal de testfase voorbij is, wordt er geëvalueerd. Hierbij gaat veel aandacht naar de terugkoppeling met de kinderen, ouders, buurtbewoners ... die mee de uitdagingen geformuleerd hebben. Is de evaluatie positief, dan kan de proefopstelling omgevormd worden tot een definitieve maatregel. Is de evaluatie niet (geheel) positief, dan wordt er bijgestuurd en gaat het project terug naar stap drie en worden nieuwe of aangepaste maatregelen ingevoerd.

SBS de Burgstraat

In SBS de Burgstraat voerde de dienst jeugd de bevraging bij schoolkinderen (stap 1) al uit in februari 2020. Daarna lag het project even stil omwille van de coronacrisis. Het participatietraject met betrokkenen is eind augustus opgestart (stap 2). Buurtbewoners die in de projectzone wonen, kregen een uitnodiging om mee na te denken over de schoolomgeving. De ouders van de schoolkinderen kregen deze info via de school. De online participatieperiode loopt tot 29 september 2020 via de website Idee voor Geel. Daar kunnen betrokkenen zelf een voorstel indienen over verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, de schoolomgeving of duurzame verplaatsingen of stemmen op andere voorstellen.

Op 29 september is er een participatieavond voor buurtbewoners en betrokkenen van de school waarop verder aan de slag wordt gegaan met de voorstellen die online werden ingediend. Na deze avond maakt de stad deze de ideeën verder concreet en werkt ze testmaatregelen uit. In het voorjaar van 2021 wil de stad de testmaatregelen invoeren en evalueren (stap 3 en 4).

Ook het project Top@punt start dit jaar nog

De stad wacht niet tot het project van SBS de Burgstraat is afgerond om in basisschool Top@punt te starten met het project. De eerste stappen van het traject worden ook daar dit jaar al gezet.

Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020 9.30 u.