Vergunning kamerwonen

Kamerreglement

De gemeenteraad keurde in maart 2009 het eerste kamerreglement goed. Het reglement schept een wettelijk kader voor wonen op kamers en wil de woonkwaliteit van permanent bewoonde kamers garanderen. In 2016 werd de herziening van het stedelijk kamerreglement goedgekeurd door de bevoegde minister.

Het kamerreglement bevat bepalingen over hygiëne, brandveiligheid, oppervlakte en uitbatingvergunningen. Het kamerreglement komt grotendeels overeen met de Vlaamse Wooncode. Kamerbewoners kregen inspraak bij de opmaak van het reglement en er werd advies ingewonnen bij verschillende adviesorganen.

Uitbatingsvergunning

U mag geen gebouw voor kamerwonen uitbaten zonder een voorafgaande schriftelijke uitbatingsvergunning van de burgemeester.

Deze bepaling geldt onverminderd de stedenbouwkundige vergunnings- en of meldingsplichten, bepaald in of volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De uitbater is te allen tijde verplicht de voorwaarden van de uitbatingsvergunning na te leven.

U kunt een uitbatingsvergunning aanvragen via de onderstaande formulieren.