Vergunning kamerwonen

Kamerreglement

De gemeenteraad keurde in maart 2009 het kamerreglement goed. Het reglement schept een wettelijk kader voor wonen op kamers en wil de woonkwaliteit van permanent bewoonde kamers garanderen.

Het kamerreglement bevat bepalingen over hygiëne, brandveiligheid, oppervlakte en uitbatingvergunningen. Het kamerreglement komt grotendeels overeen met de Vlaamse Wooncode. Kamerbewoners kregen inspraak bij de opmaak van het reglement en er werd advies ingewonnen bij verschillende adviesorganen.

Kamerwonen vindt zijn oorsprong in het aantal leegstaande studentenkamers, die een gevolg zijn van de tendens dat studenten steeds minder op kot gaan en meer pendelen. Daarnaast vervult Geel een centrumfunctie op vlak van ontmoeting, onderwijs en gezondheid.

Het kamerreglement kadert binnen een ruimer project over kamerwonen. Dit project bracht de problematiek in kaart. Er vloeiden drie subprojecten uit voort: de bevraging van de bewoners bij de opmaak van het reglement en de terugkoppeling ervan, de verwijzing van kamerbewoners naar de hulpverlening en de doorbreking van het sociaal isolement van kamerbewoners. 

Uitbatingsvergunning

U mag geen gebouw voor kamerwonen uitbaten zonder een voorafgaande schriftelijke uitbatingsvergunning van de burgemeester.

Deze bepaling geldt onverminderd de stedenbouwkundige vergunnings- en of meldingsplichten, bepaald in of volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De uitbater is ten allen tijde verplicht de voorwaarden van de uitbatingsvergunning na te leven.

U kunt een uitbatingsvergunning of een voorlopige uitbatingsvergunning aanvragen via de onderstaande formulieren.