Vormingssubsidies

De Vormingssubsidies worden verdeeld onder het Geelse jeugdwerk, dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 voor de gevolgde vormingsinitiatieven.

 • Kadervorming is vorming, ingericht door een erkende jeugdwerkkoepel en die leidt tot het behalen van een attest animator in het Jeugdwerk.
 • Algemene Vorming is andere dan kadervorming die ingericht wordt door een erkende jeugdwerkkoepel en leidt tot het behalen van een niet nader omschreven attest (dat wel een rechtstreekse en relevante band heeft met de werking van het jeugdwerkinitiatief waarvan men deel uitmaakt).
 • Er wordt een volgorde van belangrijkheid in acht genomen waarbij kadervorming als eerste in aanmerking komt voor subsidies en pas daarna de algemene Vorming.
 • Enkel kadervorming georganiseerd door erkende organisaties komt in aanmerking.

Voor wie?

Een (bege)leider komt voor betoelaging in aanmerking op voorwaarde dat:

 • Hij/zij in de loop van het jaar minimum 16 jaar wordt of is geworden en niet ouder is dan 30 jaar;
 • Hij/zij een cursus volgde van minimum 6 uren kadervorming;
 • Per betrokkene een bewijs van deelname wordt voorgelegd, afgeleverd door de organiserende instantie, waaruit de deelnamekosten blijken.

Procedure

U moet volgende zaken binnenbrengen op de dienst jeugd:

 • ingevuld formulier vormingssubsidies
 • kopie deelnameattest(en)
 • eventueel vervoersbewijs

De aanvragen gebeuren online via de stedelijke website voor 1 oktober voor de eerste 6 maanden van het jaar en voor 1 maart van het volgende jaar voor de laatste 6 maanden (tenzij de specifieke voorwaarden anders zijn).

Bedrag

Er kan maximaal 100% van de volgende kosten worden terugbetaald:

 1. De persoonlijke deelnamekosten, die maximum 25 euro per dag mogen bedragen;
 2. Vervoerskosten:
  1. voorgelegde tickets van het openbaar vervoer
  2. de geldende forfaitaire kilometervergoeding voor vervoer per auto (Het aantal auto’s wordt berekend à rato van 3 personen per auto)