Vergunning voor windmolen in Oosterlo

De stad en de provincie gaven beiden een gunstig advies voor de bouw van een nieuwe windmolen in Oosterlo, ter hoogte van Varent. De stad heeft begrip voor de bezwaren van de bewoners maar wil anderzijds ook een stad zijn die inzet op groene energie. De stad geeft uitleg bij de procedure.

De bvba Storm diende een aanvraag in om een nieuwe windmolen te plaatsen nabij de autostrade (E313) in Oosterlo, ter hoogte van de straat Varent. De stad en de provincie verleenden hiervoor een gunstig advies. Er worden wel milieu - en stedenbouwkundige voorwaarden opgelegd. De belangrijkste is dat de tiphoogte werd beperkt tot 218 meter in plaats van de gevraagde 230 meter. De stad heeft begrip voor de bezwaren van de bewoners maar wil anderzijds ook een stad zijn die inzet op groene energie.

Slagschaduw

Als de exploitant de wettelijke norm voor effectieve bewegende slagschaduw van 8 uur per jaar en 30 minuten per dag voor woningen en 30 uur per jaar en 30 minuten per dag voor kantoren overschrijdt, dan kunnen bewoners dit melden aan de stad en dan zal de stad erop toezien dat de wetgeving wordt nageleefd.

Procedure

Voor de aanvraag van deze windmolen is er een openbaar onderzoek geweest. Omdat het eerste openbaar onderzoek niet geafficheerd werd aan het stadhuis of gepubliceerd op de website, zou dit later een procedurefout kunnen veroorzaken. Daarom heeft de stad een tweede openbaar onderzoek gevoerd.

De stad moest haar advies aan de deputatie van de provincie Antwerpen bezorgen voor 28 oktober 2019 en mocht de uitkomst van het tweede openbaar onderzoek niet afwachten. Daarom verleende het college van burgemeester en schepenen een gunstig advies voor het plaatsen van één windmolen in Oosterlo op voorwaarde dat er door de provincie maximaal rekening wordt gehouden met de ingediende bezwaarschriften.

Hieronder vindt u het verloop van de procedure die volledig wettelijk is verlopen.

Datum of periode Stap in de procedure 
18 september tot 17 oktober 2019 Eerste openbaar onderzoek
28 oktober tot 26 november 2019 Tweede openbaar onderzoek
28 oktober 2019 College van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies.
28 oktober - 12 december Deputatie van provincie Antwerpen onderzoekt het dossier en stelt vragen aan betrokken partijen
12 december 2019 Deputatie van provincie Antwerpen levert omgevingsvergunning af voor de bouw van de windmolen.
20 december 2019 De stad ontving het besluit van de provincie.
24 december 2019 De aanplakking van de bekendmaking van de beslissing werd uitgevoerd op 24/12/2019. 
Tot 23 januari 2020 Burgers kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie Antwerpen.

Openbaarheid van bestuur

Als u het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen wilt inkijken, kunt u dit aanvragen via onderstaand webformulier. Dit verloopt volgens de regels van het bestuursdecreet. Als u een beroep wilt aantekenen tegen deze beslissing, kan dit via het omgevingsloket.

Gepubliceerd op woensdag 15 januari 2020 14 u.