Project Winkelwandelgebied

Op 4 september van 2017 stelde de gemeenteraad van Geel het “Beleidsplan ruimte Geel” vast als nieuwe toekomstvisie voor de stad. Op 1 april 2021 werd het plan voorlopig vastgesteld in het kader van de procedure tot vaststelling van het beleidsplan. Eén van de prioritaire acties ter uitvoering van het beleidsplan ruimte is het versterken en verdichten van het kernwinkelgebied van Geel.

Om te bekijken hoe deze versterking en verdichting van het gebied kan plaatsvinden, zonder daarbij de Geelse identiteit te verliezen, werd in opdracht van de stad Geel een verdichtingsstudie uitgevoerd. De uitkomsten van deze studie worden vertaald in dit ruimtelijk uitvoeringsplan én in een beeldkwaliteitsplan: beide documenten worden samen opgemaakt en vullen elkaar aan. Op basis van deze initiatieven moeten enerzijds nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden in het kernwinkelgebied, maar moet anderzijds ook het waardevolle en kleinschalige karakter van het gebied worden bewaard.

Opmaak beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Winkelwandelgebied

Hoewel het RUP en beeldkwaliteitsplan twee verschillende instrumenten zijn met ook een verschillende juridische basis, worden deze documenten in samenhang opgemaakt zodat er een goede onderlinge afstemming is.

 • De focus voor het Beeldkwaliteitsplan ligt op het samenbrengen van de waardevolle kenmerken die het gebied zijn eigenheid en identiteit geven, in een staalkaart en conceptueel kader voor het begeleiden van bouwheren en de stad Geel bij het ontwerpen en beoordelen van projecten. Het Beeldkwaliteitsplan zal geen deel uitmaken van het juridisch kader.
 • De focus voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ligt op het vaststellen van een juridisch kader waartegen vergunningsvragen beoordeeld moeten worden. Het RUP moet daarbij instaan voor het doordacht en toekomstbestendig formuleren van hedendaagse en hanteerbare stedenbouwkundige voorschriften voor dit gebied.

Visie

Transformatie is eigen aan het stedelijk weefsel, maar moet binnen een duidelijke visie op de stedelijke ontwikkeling gekaderd kunnen worden. De stad moet plaats bieden aan een groeiende bevolking, die bovendien ook gekenmerkt is door een groeiende diversiteit. Naast een stijgend aandeel jongeren én een stijgend aandeel ouderen in de stad Geel, is diversiteit ook te vinden in de gezinssamenstelling, de culturele achtergrond en de woonwens van de Gelenaars. Stedelijke ontwikkeling moet op een gepaste wijze ruimte (wonen, voorzieningen, ontspanning, groen ...) bieden aan de Gelenaars van nu en de toekomst. Het Winkelwandelgebied wordt bij uitstek gezien als ontmoetingsplaats voor alle bevolkingsgroepen. Uitdagingen in het kader van het RUP zijn onder meer:

 • het verhogen van de aantrekkingskracht voor handelaars, bezoekers, bewoners, studenten, ... (aanzwengelen stedelijke dynamiek);
 • het ontwikkelen van een stedenbouwkundig kader voor de (her)opleving van het kleinhandelsapparaat in het winkelwandelgebied (omgaan met groeiende leegstand);
 • het verder verweven van wonen en winkelen in het winkelwandelgebied (inzetten op een aangenaam woonklimaat en versterkte positie van de woonfunctie);
 • het behoud van de menselijke schaal en de identiteit van de binnenstad (beleving en verbondenheid);
 • het behoud van markante of karaktervolle gebouwen (herkenbaarheid en identiteit);
 • het verbinden van de stedelijke ontwikkeling met het netwerk van publieke ruimten, inclusief het opwaarderen van de ‘Postpaddekes’ (strategische locaties en verhogen gebruikswaarde).

Daarnaast moet op een doordachte wijze afgestemd worden op de uitdagingen voor een leefbare stedelijkheid, zoals het klimaatrobuust maken van de stad en het garanderen van een gezonde en veilige leefomgeving. Het uitwerken van ontwikkelingsmogelijkheden wordt in deze zin ook in relatie gebracht tot de meerwaarde die projecten kunnen betekenen voor de hele stad. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

 • het verduurzamen van de bebouwde en onbebouwde ruimte;
 • het opwaarderen en verder kindvriendelijk maken van de (openbare) stedelijke ruimte.
 • het behoud van beeldbepalende groenstructuren, zowel privaat als openbaar;
 • het uitbreiden van het groenvolume in de stad;
 • het opnieuw infiltreerbaar maken van de bodem (ontharden).

Procesverloop

 • Het college van burgemeester en schepenen keurde op 20 september 2021 de start- en procesnota goed voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Winkelwandelgebied. De goedkeuring van de startnota vormt de eerste formele stap in de procedure van de opmaak van het RUP. Je kunt de nota’s:
  • digitaal raadplegen onderaan deze webpagina,
  • inkijken bij het contactcentrum grondgebiedszaken in het stadhuis. Hiervoor maak je een afspraak aan de balie van het stadhuis of via het contactcentrum grondgebiedszaken op 014 56 62 50.
 • Van 21 oktober tem. 19 december 2021 werd er een inspraak- en adviesronde voor het publiek georganiseerd. Ook wordt advies gevraagd aan de betrokken overheidsinstanties en adviesorganen. Tevens werd een infomoment georganiseerd op donderdagavond 25 november 2021. Hieronder kunt u de opname van dit infomoment terugvinden.

 • Intussen werden de adviezen en inspraakreacties op de startnota verwerkt in een scopingnota. De scopingnota geeft de vorderingen tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP weer en geeft aan hoe omgegaan wordt met de adviezen en de inspraakreacties. Op 11 april 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de scopingnota goedgekeurd. De meest recente versie van de scopingnota kan digitaal geraadpleegd worden onderaan deze webpagina.