Belasting op verspreiden van reclamedrukwerk

Aangifte doen

De Stad Geel heft een belasting op de huis- aan huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten.

Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen. Deze opsomming is niet limitatief.

Wie moet betalen?

De belasting moet betaald worden door de uitgever. Indien deze niet gekend of vermeld wordt, is de belasting verschuldigd door de handelaar waarvoor reclame wordt gemaakt.

Tarief?

Het tarief bedraagt 0.02 euro per bedeeld exemplaar met een minimum van 40 euro per verspreiding.

Vanaf 2022 zal er een jaarlijkse indexering van 2% op het tarief worden toegepast.

Uitzonderingen

Er is een vrijstelling van belasting wanneer aan volgende voorwaarden tegelijk voldaan wordt:

  1. Minimum 26 maal per jaar verschijnen;
  2. Minimum 2 pagina’s voorzien voor berichten van de stad Geel.

Procedure

Aangifte

Minstens 3 dagen voor de verspreiding van de reclame dient u een aangifte in te dienen. Dit kan via het digitale aangifteformulier.

Bezwaar

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Het bezwaarschrift moet via de post opgestuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Werft 20, 2440 Geel.