Inschrijving niet-Belg - eerste aanmelding/opvolging dossier

Maak een afspraak

QUARANTAINEMAATREGELEN COVID-19:

Quarantaine bij terugkeer naar België is niet verplicht voor reizigers die zich verplaatsten binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland of Noorwegen.

Zelf-quarantaine in België (14 dagen) blijft verplicht voor reizigers van buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk, behalve wanneer dit essentiële verplaatsingen betreft. Respecteer strikt de quarantainemaatregelen en maak geen afspraak, maar neem contact op met de Vreemdelingendienst via vreemdelingendienst@geel.be of 014 56 62 10.

Meer info vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Vanaf 1/1/2020 wordt bij de opstart van de verblijfsprocedures waarbij een bijlage 15bis, bijlage 19, bijlage 19ter of bijlage 41bis van het Vreemdelingenbesluit(*) wordt afgeleverd, een administratieve kost aangerekend:

 - eerste opstart: 30 euro per bijlage 
 - tweede opstart: 60 euro per bijlage 
 - derde opstart: 90 euro per bijlage 
 - vierde opstart: 120 euro per bijlage 
 - vijfde opstart: 150 euro per bijlage
 Met een plafond van 150 euro per persoon.

Wanneer u zich aanmeldt met het correcte visum voor een lang verblijf in België (visum D), zal er geen administratieve kost aangerekend worden. 

Opmerking: de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel heft in bepaalde gevallen eveneens een retributie voor de opstart van een verblijfsprocedure.

(*) Deze bijlagen worden afgeleverd bij de opstart van bepaalde verblijfsprocedures in België, bv. gezinshereniging met een derdelander/EU-burger/Belg, verklaring van inschrijving voor een EU-burger, aanvraag verblijf in België als langdurig ingezetene in een andere lidstaat,…

Niet-Belgen die zich in België willen vestigen (langer dan 3 maanden) moeten zich binnen de 8 werkdagen na verhuis uit het buitenland naar Geel (behalve in geval van quarantainemaatregelen wegens COVID-19), melden bij de vreemdelingendienst.

Aangezien de vreemdelingenwetgeving complex is en elke situatie anders is, zal u op de vreemdelingendienst de nodige informatie krijgen en zal nagegaan worden of u voldoet aan de voorwaarden om u in België te vestigen.

Wat meebrengen

  • Uw paspoort of identiteitskaart uit land van herkomst
  • Een uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst, voorzien van het laatste adres
  • Historiek van uw burgerlijke staat (in voorkomend geval uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van de partner of een bewijs van ongehuwde staat)
  • Afschrift van de geboorteakten van alle gezinsleden die mee naar Geel verhuizen
  • Voor minderjarige kinderen: toestemming van de andere ouder voorzien van een legalisatie van de handtekening
  • Rijbewijs
  • Inlichtingenblad ingevuld en ondertekend (onderaan de pagina)

Alle aktes mogen max. 1 jaar oud zijn (bewijs ongehuwde staat max. 6 maanden oud) en moeten indien nodig voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands, tenzij het gaat om een internationale akte.

Meer info

Inlichtingenblad Information sheet Formulaire de renseignements Auskunftsformular

Meer informatie over legalisaties vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u terug op de website van Binnenlandse Zaken.