Klacht aan uw stad of gemeente

Klacht indienenIets meldenKlokkenluidersregeling

Een klacht is een duidelijke en onderbouwde uiting van ontevredenheid van een burger of een rechtspersoon over een handeling of het uitblijven van een handeling van de diensten van het lokaal bestuur.

Als klacht beschouwen we ook een herhaalde melding, waarop de melder na twee meldingen nog geen antwoord heeft ontvangen. De derde melding over dezelfde situatie wordt dan als klacht ingeschreven.

Een melding is een bericht van een burger of een rechtspersoon over een bepaalde tekortkoming in de dienstverlening van het lokaal bestuur.

Voorwaarden

 • De klachtenbehandeling is van toepassing op klachten over de dienstverlening van het lokaal bestuur.
 • De klachtenbehandeling is van toepassing op beleidsklachten over de bestuursorganen.
 • De klachtenbehandeling is niet van toepassing op meldingen. De diensten behandelen meldingen via het meldingssysteem.
 • Het lokaal bestuur behandelt geen meldingen of klachten over:
  • - Handelingen van andere bestuursniveaus
  • - Handelingen die buiten de bevoegdheid van het lokaal bestuur vallen
  • Handelingen waarvoor de klager zich tot de voogdijoverheid of tot een administratief rechtscollege kan of kon richten
  • Handelingen waartegen de klager een burgerlijke rechtsvordering of een strafrechtelijke procedure instelde

   Deze klachten of meldingen zijn onontvankelijk.

Procedure

Meldingen en klachten kunnen ingediend worden via een webformulier op de website van het lokaal bestuur, via e-mail of persoonlijk bij elke medewerker van een contactcenter.

Afhandeling

Wat gebeurt er met uw klacht ?

 1. We gaan na of we uw klacht kunnen behandelen. U krijgt daarover binnen de 5 dagen een antwoord.
 2. We onderzoeken uw klacht samen met de betrokken dienst en zoeken naar een oplossing.
 3. We bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord. Bij sommige klachten duurt het onderzoek wat langer, maar ten laatste 60 dagen na uw klacht krijgt u een antwoord.

Klacht indienen


Een gat in het wegdek, zwerfvuil of verstopte rioolputjes?

Een melding is geen klacht. Met een melding kaart u een bepaalde situatie aan. Meldingen worden opgevolgd door het contactcentrum grondgebiedszaken.

Iets melden


Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden.

De klokkenluidersrichtlijn voert een meldkanaal in zodat inbreuken op bepaalde wetgeving binnen overheids- en private organisaties in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en behandeld, en dat er tegelijk voor zorgt dat de klokkenluiders beschermd worden.

Wie kan een klokkenluider zijn? 

 • Niet enkel medewerkers kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met de stad of OCMW samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten ...
 • De eigen personeelsleden kunnen een melding maken bij het interne meldkanaal. Externen die een werkrelatie hebben met de stad of het OCMW kunnen enkel een melding maken bij het externe meldkanaal.

Wat is een inbreuk?

Alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding.

Een handeling of nalatigheid die voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

 • Ze is onrechtmatig
 • Ze ondermijnt het doel of de toepassing van de regelgeving

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, moeten de nodige garanties bieden inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles ter vergelding voor een melding of openbaarmaking. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Meldingskanalen

 • Externen die in het kader van een werkrelatie met het bestuur een inbreuk vaststellen (vb. sollicitanten, consultants, …) kunnen alleen een melding doen bij het externe meldkanaal van Audit Vlaanderen. Ook personeelsleden hebben de mogelijkheid om een melding rechtstreeks bij het externe meldpunt te doen. 

 • Alleen personeelsleden van stad en OCMW Geel kunnen een melding maken bij het intern meldkanaal, bij de algemeen directeur of de beleidsadviseur organisatieontwikkeling.

Meldpunt Audit Vlaanderen