Klacht aan uw stad of gemeente

Hebt u klachten over onze dienstverlening dan kan u terecht bij de klachtenambtenaar. Met opmerkingen of verbetervoorstellen voor het beleid richt u zich best tot de bevoegde schepen of burgemeester.

Voorwaarden

  • Over het onderwerp van de klacht mag geen gerechtelijke procedure lopen.
  • De wetgeving mag niet in specifieke beroepsprocedures voorzien i.v.m. het onderwerp van de klacht.
  • De klacht moet betrekking hebben op het stadsbestuur of de stedelijke diensten.
  • De tijdspanne tussen de feiten en de indiening van de klacht mag niet langer dan een jaar bedragen. 
  • De klacht mag niet anoniem geformuleerd zijn.

Procedure

  • Een klacht formuleren kan enkel schriftelijk via het online-formulier of per brief aan de klachtenambtenaar.

  • Mondelinge of telefonische klachten worden niet aanvaard. Uiteraard bent u welkom om uw verhaal te doen maar een officiële klacht moet gevolgd worden door een schriftelijk verslag.

  • De klachtenambtenaar onderzoekt samen met de betrokken dienst elke ontvankelijke klacht.

  • Indien nodig wordt een oplossing gezocht om soortgelijke fouten in de toekomst te vermijden.
  • De indiener krijgt per mail of brief een schriftelijk verslag van de afhandeling van de klacht.

Een gat in het wegdek, zwerfvuil of verstopte rioolputjes?

Een melding is geen klacht. Met een melding kaart u een bepaalde situatie aan. Meldingen worden opgevolgd door het klantencontactcentrum grondgebonden zaken.

 Iets melden