Project Hart voor Ten Aard

Nieuwsbrief

Er is terug bedrijvigheid in en rond de gebouwen van de bloemmolens op Ten Aard. In de voormalige maalderij is tijdelijk de Bloemfabriek gehuisvest, een creatieve ontmoetingsplaats met een horecazaak als kloppend hart. Ook in de omliggende gebouwen komen handelszaken. Zo zal u er ook kunnen sporten en winkelen. De stad juicht deze tijdelijke invulling toe en zet ondertussen de krijtlijnen uit voor een definitieve bestemming van het gebied rond de bloemmolens en de kerkomgeving. 

Ten Aard is na de oorlog snel gegroeid en mist, ondanks haar grootte, een duidelijk dorpscentrum. Om dit te veranderen voert de stad samen met grondeigenaren en dorpsbewoners het project ‘Hart voor Ten Aard’ uit. Samen met bewoners en alle betrokken partijen - de projectontwikkelaars, de architecten – werkte de stad Geel een overkoepelende visie en richtlijnen uit voor het gebied tussen Vaartstraat, Turnhoutseweg, Aardseweg en het kanaal in Ten Aard.

Een echt centrum aan een gezellige kade

In de dorpskern liggen heel wat onderbenutte percelen, zoals braakliggende terreinen en de leegstaande gebouwen van de voormalige bloemmolens. Samen met de bewoners doorliep de stad in 2015 al een ontwerpend onderzoek, waaruit bleek dat een echt centrum met bijkomende woningen en voorzieningen (bv. buurtwinkel, horeca) zeer welkom is tussen de leegstaande bloemmolens en de kerkomgeving. ‘Hart voor Ten Aard’ werd in het beleidsplan ruimte Geel dan ook opgenomen als één van de vijf strategische stadsprojecten, waar als gevolg van wegtrekkende bedrijvigheid mogelijkheden ontstaan om een multifunctionele ontwikkeling in het centrum van Ten Aard te realiseren. Zo moet de herontwikkeling van de bloemmolens zorgen dat Ten Aard ten volle kan genieten van haar prachtige ligging aan het kanaal. Ook de kade kan heringericht worden tot een fijne, publieke ruimte voor wandelaars en fietsers.

Belichaming van het Kempisch oorlogsverleden

Aangezien tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer hard werd gevochten in Ten Aard en dit dorp tot op vandaag het Kempisch oorlogsverleden sterk belichaamt, wordt ernaar gestreefd om het oorlogsverleden ook in de herontwikkeling een plaats te geven. Op die manier wordt een verbindende herinneringsplek gecreëerd langs het kanaal die een grote blauwe draad doorheen het herinneringslandschap vormt. Zo zal o.a. onderzocht worden hoe de site een ankerpunt kan worden om het rijke herinneringslandschap van de ruime regio te verkennen en hoe de identiteit van Ten Aard kan worden versterkt door o.a. zorgvuldig om te gaan met de pastorie van Ten Aard, die nog duidelijk de littekens van de slag bij Geel draagt.

Geef je mening

De eerstvolgende grote stap in het planningsproces is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de ontwikkeling van de site van de Bloemmolens mogelijk te maken en om mogelijke milieueffecten in kaart te brengen.

Gedurende de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de inwoners op twee momenten de kans krijgen om reacties/hun mening te geven. De RUP-procedure zal ongeveer twee jaar in beslag nemen alvorens de ontwikkeling kan worden gerealiseerd. Het publiek zal een eerste keer worden geraadpleegd na goedkeuring van de startnota, wat is voorzien voor eind 2021.

Infomarkt op 13 oktober 2021

In samenwerking met het studiebureau Omgeving maakte de stad in 2017 een masterplan op voor Ten Aard. In de aanloop van de RUP-procedure toonde stad Geel de krachtlijnen uit het Masterplan Ten Aard (2017) aan de inwoners tijdens een infomarkt. Zo kregen alle inwoners de kans om zich voldoende te informeren en hun mening te geven over het masterplan.

De krachtlijnen uit het masterplan werden tijdens de infomarkt met deze panelen toegelicht. Bekijk hier een filmpje met enkele sfeerbeelden van de infomarkt: 

Bloemfabriek, ontmoetingsplaats met horeca, sport en cultuur

Tijdens de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan neemt het project Bloemfabriek haar intrek in de voormalige maalderij. Bloemfabriek wordt een creatieve ontmoetingsplaats met een horecazaak als kloppend hart waar je onder meer kunt winkelen en sporten. Ook worden in de gebouwen van de voormalige Bloemmolens ruimtes voorzien voor cultuur en het bedrijfsleven. De organisatoren van De Bloemfabriek organiseerden op 29 maart 2021 een eerste online infovergadering waarop de volledige buurt werd uitgenodigd. Ook in de toekomst zal op regelmatige basis worden gepeild naar de bevindingen van buurtbewoners.

Video

In opdracht van de projectontwikkelaars werd er een video gemaakt om te tonen welke karakteristieken het project wil behouden of zelfs versterken.