Project Hart voor Ten Aard

Nieuwsbrief

Er is terug bedrijvigheid in en rond de gebouwen van de bloemmolens op Ten Aard. In de voormalige maalderij is tijdelijk de Bloemfabriek gehuisvest, een creatieve ontmoetingsplaats met een horecazaak als kloppend hart. Ook in de omliggende gebouwen komen handelszaken. Zo zal u er ook kunnen sporten en winkelen. De stad juicht deze tijdelijke invulling toe en zet ondertussen de krijtlijnen uit voor een definitieve bestemming van het gebied rond de bloemmolens en de kerkomgeving. 

Ten Aard is na de oorlog snel gegroeid en mist, ondanks haar grootte, een duidelijk dorpscentrum. Om dit te veranderen voert de stad samen met grondeigenaren en dorpsbewoners het project ‘Hart voor Ten Aard’ uit. Samen met bewoners en alle betrokken partijen - de projectontwikkelaars, de architecten – werkte de stad Geel een overkoepelende visie en richtlijnen uit voor het gebied tussen Vaartstraat, Turnhoutseweg, Aardseweg en het kanaal in Ten Aard.

Een echt centrum aan een gezellige kade

In de dorpskern liggen heel wat onderbenutte percelen, zoals braakliggende terreinen en de leegstaande gebouwen van de voormalige bloemmolens. Samen met de bewoners doorliep de stad in 2015 al een ontwerpend onderzoek, waaruit bleek dat een echt centrum met bijkomende woningen en voorzieningen (bv. buurtwinkel, horeca) zeer welkom is tussen de leegstaande bloemmolens en de kerkomgeving. ‘Hart voor Ten Aard’ werd in het beleidsplan ruimte Geel dan ook opgenomen als één van de vijf strategische stadsprojecten, waar als gevolg van wegtrekkende bedrijvigheid mogelijkheden ontstaan om een multifunctionele ontwikkeling in het centrum van Ten Aard te realiseren. Zo moet de herontwikkeling van de bloemmolens zorgen dat Ten Aard ten volle kan genieten van haar prachtige ligging aan het kanaal. Ook de kade kan heringericht worden tot een fijne, publieke ruimte voor wandelaars en fietsers.

Belichaming van het Kempisch oorlogsverleden

Aangezien tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer hard werd gevochten in Ten Aard en dit dorp tot op vandaag het Kempisch oorlogsverleden sterk belichaamt, wordt ernaar gestreefd om het oorlogsverleden ook in de herontwikkeling een plaats te geven. Op die manier wordt een verbindende herinneringsplek gecreëerd langs het kanaal die een grote blauwe draad doorheen het herinneringslandschap vormt. Zo zal o.a. onderzocht worden hoe de site een ankerpunt kan worden om het rijke herinneringslandschap van de ruime regio te verkennen en hoe de identiteit van Ten Aard kan worden versterkt door o.a. zorgvuldig om te gaan met de pastorie van Ten Aard, die nog duidelijk de littekens van de slag bij Geel draagt.

Procesverloop

De eerstvolgende grote stap in het planningsproces is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de ontwikkeling van de site van de Bloemmolens mogelijk te maken en om mogelijke milieueffecten in kaart te brengen.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 19 april 2022 de start- en procesnota goed voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hart voor Ten Aard. De goedkeuring van de startnota vormt de eerste formele stap in de procedure van de opmaak van het RUP. Je kunt de nota’s:

  • digitaal raadplegen onderaan deze webpagina,
  • inkijken bij het contactcentrum grondgebiedszaken in het stadhuis. Hiervoor maak je een afspraak aan de balie van het stadhuis of via het contactcentrum grondgebiedszaken op 014 56 62 50. 

Geef je mening

Van 3 mei tem. 1 juli 2022 wordt er een inspraak- en adviesronde voor het publiek georganiseerd. Ook wordt advies gevraagd aan de betrokken overheidsinstanties en adviesorganen. Deze inspraak- en adviesronde duurt 60 dagen waarbinnen tevens een participatiemoment werd voorzien op woensdagavond 11 mei 2022 in de serre van De Bloemfabriek. Het participatiemoment vond plaats in de vorm van een infomarkt. Aan de hand van dertien infopanelen werden het planinitiatief en de resultaten van het bijkomend ontwerpend onderzoek stapsgewijs toegelicht. Participanten kregen de kans om kennis te nemen van het initiatief, vragen te stellen en suggesties en bedenkingen te formuleren. Het verslag van het participatiemoment kan digitaal worden geraadpleegd onderaan deze webpagina.

Reacties kunnen nog tem. 1 juli 2022 gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen:

  • via e-mail: stadsontwikkeling@geel.be
  • aangetekend via post: Stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel
  • persoonlijk tegen ontvangstbewijs: aan de balie van het stadhuis

Bloemfabriek, ontmoetingsplaats met horeca en cultuur

Tijdens de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan neemt het project Bloemfabriek haar intrek in de voormalige maalderij. Bloemfabriek wordt een creatieve ontmoetingsplaats met een horecazaak als kloppend hart. Ook worden in de gebouwen van de voormalige Bloemmolens ruimtes voorzien voor cultuur en het bedrijfsleven. De organisatoren van De Bloemfabriek peilt op regelmatige basis naar de bevindingen van buurtbewoners.

Video

In opdracht van de projectontwikkelaars werd er een video gemaakt om te tonen welke karakteristieken het project wil behouden of zelfs versterken.