Voornaamswijziging

Een verandering van voornaam veronderstelt dat de voornamen correct zijn vastgesteld maar dat ze moeten aangepast worden om welke reden dan ook. Op 1 augustus 2018 trad de wet in werking die de bevoegdheid over de verandering van voornaam overdraagt van FOD Justitie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voor wie?

  • Bent u meerderjarig: dan kunt u zelf de verklaring afleggen of door iemand anders met een authentieke volmacht.
  • Bent u minderjarig: het verzoek moet ingediend worden door de wettelijke vertegenwoordiger.

Voorwaarden

  • Belg of erkend vluchteling of Staatloze zijn
  • Of een vreemdeling die niet over een voornaam beschikt en die een procedure Belgische nationaliteit heeft ingediend
  • In Geel ingeschreven zijn (indien woonachtig in het buitenland, Geel de laatste woonplaats)

Procedure

De betrokkene zelf, een derde met een authentieke volmacht of de wettelijk vertegenwoordiger (bij een minderjarige) dient een verzoekschrift in bij de stad van inschrijving.

Het is de bevoegdheid van de ambtenaar van burgerlijke stand erop toe te zien dat de gevraagde voornamen geen aanleiding geven tot verwarring en zij de verzoeker of derden niet kunnen schaden.

Bedrag

De kostprijs voor de voornaamswijziging bedraagt:

  • 150 euro
  • 15 euro voor transgenders
  • gratis voor personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben.

Afhandeling

De aanvraag tot voornaamswijziging kan maximaal drie maanden duren.

Uitzonderingen

Opgelet, de naamswijziging (familienaam) moet nog altijd aangevraagd worden via Koninklijk Besluit.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Als uw geboorteakte niet opgevraagd kan worden bij een Belgische overheid, moet u zelf uw geboorteakte meebrengen, indien nodig voorzien van legalisatie en vertaling.