Gemeentebelasting

Aangifte

Als u meer wil weten of als u aangifte moet doen voor één van deze reglementen dan kan u terecht op de dienst belastingen

Vrijstelling

In sommige gevallen kan je hiervoor vrijstelling krijgen, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. In elk reglement staan die voorwaarden vermeld. Een vrijstelling vraag je aan bij de dienst belastingen van de stad. Dat moet schriftelijk gebeuren en je voegt er als het kan documenten bij die je aanvraag ondersteunen.

Bezwaar

Online indienen

Als u een aanslagbiljet van gemeentelijke belastingen ontvangt, kan u daar bezwaar tegen indienen als u denkt dat daar goede redenen voor zijn. U hebt daarvoor 3 maanden de tijd vanaf de derde kalenderdag die volgt op de verzendingsdatum van de aanslag.

Een bezwaar dient u schriftelijk in en vermeldt:

  • Naam en adres.
  • Het nummer (‘kohierartikel’) dat u vindt op het aanslagbiljet.
  • Een motivering met de redenen van het bezwaar (voeg eventueel bewijsstukken toe).

Richt het bezwaarschrift aan Stadsbestuur Geel, Het college van Burgemeester en Schepenen, Werft 20, 2440 Geel. Doe dit aangetekend, dan bent u zeker. Hebben wij het bezwaar ontvangen dan krijgt u per post een ontvangstbewijs van de dienst belastingen van de stad toegestuurd. Als u dat niet binnen de 15 kalenderdagen toegestuurd krijgt, informeer dan op de financiële dienst. U zal ook de kans krijgen om het bezwaar zelf te komen verdedigen als u dit in het bezwaarschrift hebt gevraagd.

Denkt u dat er gewoon een fout op het aanslagbiljet staat, dan kan u een verbetering vragen via de belastingdienst van de stad.

U kan voor uw aanvragen de formulieren gebruiken die u hierbij vindt.

De aangifteformulieren voor

  • de algemene bedrijfsbelasting
  • ...

worden u door onze diensten zelf toegestuurd.

Belasting- en retributie-, en subisidie- of tariefreglementen