Gemeentewegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Het gemeentewegendecreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

De belangrijkste krachtlijnen

1. Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

2. Bevoegdheid naar de gemeenten

De gemeenteraad beslist nu zelf over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

De gemeenten kunnen hun visie op gemeentewegen en zachte mobiliteit vastleggen in een beleidskader en concrete actieplannen opstellen voor de uitvoering ervan. Het beleidskader kan bijdragen tot een grotere bewustwording rond het belang van trage wegen en helpen in de afweging bij wijzigingen aan het lokale wegennet en de trage wegen.

3. Geen verjaring

Het decreet bepaalt dat gemeentewegen enkel opgeheven kunnen worden door een beslissing van de gemeenteraad en niet langer door niet-gebruik. De gemeenteraad beslist dus over elke afschaffing van een gemeenteweg.

4. Strengere handhaving

Gemeenten kunnen een reglement opmaken over de toegang, het gebruik en het beheer van de gemeentewegen.

Gemeenten kunnen overtreders opleggen de vorige situatie te herstellen of de herstelling uit te voeren op kosten van de overtreder. Om de overtreder aan te sporen de bevolen herstelmaatregelen uit te voeren, kunnen gemeenten een bestuurlijke dwangsom opleggen.

Wat is het Gemeentewegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentewegenregister kunt u hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Het wegenregister is geordend in chronologische volgorde op basis van beslissingsdatum. U kunt doorklikken op onderstaande lijst om de bijhorende pdf-bestanden te openen en te raadplegen. 

1 02/09/2019

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning - Project Wijdbosch

Gemeenteraadsbesluit

Plan

2 02/09/2019

Zaak der wegen

Wegenis- en rioleringswerken langs Schuttershof

Gemeenteraadsbesluit

Plan

3 30/09/2019

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (201900194 inv) - verkaveling Laar - Laarsveld - Lemersveld

Gemeenteraadsbesluit

Plan verkaveling - rooilijn

4 04/11/2019

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (201900216) - verkaveling Hanestrik

Gemeenteraadsbesluit

Plan - afstand van grond - rooilijn

5 18/11/2019

Wegenisoverdracht

Tongerlosebinnenweg - Kerkenveld

Collegebesluit

Overdrachtsplan

6 16/12/2019

Kosteloze grondoverdracht

Winkelomseheide - Kleinemeerdijk

Gemeenteraadsbesluit

Plan grondoverdracht

7 16/12/2019

Goedkeuring grondafstand en samenwerkingsovereenkomst

Het oprichten van een meergezinswoning met 12 woongelegenheden na sloping van de bestaande woningen, Pallo 21 bus 1 - 12 (201900302NV)

Gemeenteraadsbesluit

Plan grondafstand

8 03/02/2020

Gratis grondafstand (201900428 joh)

Molenstraat, kadastraal afdeling 1, sectie H, nrs. 811S, 811V

Gemeenteraadsbesluit

Plan grondafstand

9 03/02/2020

Zaak der wegen

Wegenis- en rioleringswerken in wijk Velleke

Gemeenteraadsbesluit

Principeplan rooilijnen

10 02/03/2020

Wegenisoverdacht

Manheuvels

Gemeenteraadsbesluit

Afbakeningsplan

11 02/03/2020

Wegenisoverdacht

Brabantsblok

Gemeenteraadsbesluit

Afpalingsplan

12 02/03/2020

Kosteloze grondoverdracht

Rauwelkoven

Gemeenteraadsbesluit

Verkavelingsplan

13 02/04/2020

Erkenning tot gemeenteweg

Vaststelling dertigjarig publiek gebruik - pad tussen Papenhoeven 10 en Ganzenstraat 170

Gemeenteraadsbesluit

Plannen ruimtelijke weergave

14 04/05/2020

Verwerving deelperceel

Militair domein - fietsostrade

Gemeenteraadsbesluit

Onteigeningsplan Provincie Antwerpen

15 04/05/2020

Erfpachtovereenkomst HIKempen - Stad Geel

Axion

Gemeenteraadsbesluit

Definitief Opmetingsplan

Erfpachtovereenkomst Axion - Stichting - Stad Geel

16 24/06/2020

Zaak der wegen

Gratis grondafstand

Gedeeltelijke aanpassing van de trage verbinding tussen Lebonstraat en Technische Schoolstraat t.h.v. Lebonstraat 43

Gemeenteraadsbesluit

Inplantingsplan nieuw trace openbare trage weg

Plan gratis grondafstand

17 24/06/2020

Zaak der wegen

Wegenis- en rioleringswerken langs Groenhuis

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan - Groenhuis

18 24/06/2020

Zaak der wegen

Verkaveling Vaartstraat (omgevingsvergunning 201900526)

Gemeenteraadsbesluit

Overdrachtsplan wegenis - rooilijn

19 24/06/2020

Zaak der wegen

Ontwikkelingsproject Pas - Peperstraat (Haspelpad - omgevingsvergunning 201900490)

Gemeenteraadsbesluit

Inplantingsplan

Rooilijnplan

20 07/09/2020

Zaak der wegen

Afschaffen van buurtwegen 117 en 118 langs Eindhoutseheide 2 (omgevingsvergunning 202000259)

Gemeenteraadsbesluit

Uittreksel Atlas der Buurtwegen

Grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg

Besluit Deputatie - goedkeuring omgevingsvergunning (26/11/2020)

21 07/09/2020

Wegenisoverdracht

Lindenhof - notariële akte

Gemeenteraadsbesluit

Splitsingsplan

22 07/09/2020

Zaak der wegen

Het verkavelen in 11 loten met wegaanleg t.h.v. Heistraat 100, 102 (omgevingsvergunning 202000012)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Wegenisplan

Verkavelingsplan

23 30/09/2020

Voorlopige vaststelling rooilijnplan

Groenstraat - Rauwelkoven

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

24 30/09/2020

Gratis grondafstand

Gavra - Fabriekstraat

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

25 09/11/2020

Wegenisoverdracht

Luxemburglaan en Nederlandlaan

Gemeenteraadsbesluit
26 17/12/2020

Kosteloze grondoverdracht

trage verbinding, Pastorijstraat

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

27 01/02/2021

Definitieve vaststelling rooilijnplan

Groenstraat - Rauwelkoven 

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Verslag openbaar onderzoek

28 01/04/2021

Affectatie perceel aan Zwaarvoerdersspoor tot het openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

29 03/05/2021

Goedkeuring grondafstand voor de aanleg van een trage verbinding, gelegen Molenstraat 7/9A

Gemeenteraadsbesluit met plan

30 24/06/2021

Aankoop deel perceel Groenstraat 90

veilige oversteekplaats dubbelrichtingsfietspad

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

31 24/06/2021

Herinrichting wegenis Groenhuis

samenwerkingsovereenkomst Groenhuis 25a - inname 13

Gemeenteraadsbesluit

32 24/06/2021

Wegenisdossier bij weg- en rioleringswerken voor de private verkaveling 'Vaartstraat' (Zusters van Berlaarstraat) (201900526 inv)

Gemeenteraadsbesluit

Grondplan ontworpen toestand

33 06/09/2021

Wegtracé in verkaveling Manheuvels - fase 2 - Weigering

Gemeenteraadsbesluit

Verkavelingsplan

34 30/09/2021

Wegenisoverdracht Hollestraat - Kempstraat - notariële akte - goedkeuren

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan Kempstraat

Opmetingsplan Hollestraat

35 16/12/2021

Erkenning tot gemeenteweg

Verzoekschrift tot vaststelling dertigjarig publiek gebruik - wegenis tussen Stans Mathevestraat en Eikevelden 30 & 36

Gemeenteraadsbesluit

Situeringskaart

36 16/12/2021

Erkenning tot gemeenteweg

Verzoekschrift tot vaststelling dertigjarig publiek gebruik - wegenis tussen Fien Geerinckxstraat en Gasthuisstraat 66 & 68

Gemeenteraadsbesluit

Situeringskaart

37 16/12/2021

Desaffectatie openbaar domein - Zakelijk recht Geelse Huisvesting - Vidse

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

38 16/12/2021

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein - Korte Plek - Kleine Landeigendom Zuiderkempen

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

39 07/02/2022

Omgevingsvergunning (202100493) Zaak der Wegen -
gratis grondafstand
voor trage verbinding en openbaar
pleintje

Gemeenteraadsbesluit

Splitsingsplan grondafstand

40 07/03/2022

Omgevingsvergunning (202100620) Zaak der Wegen - verleggen van het tracé van voetweg 179 nabij de welzijnscampus van CAW

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

41 30/03/2022

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein -
Berthoutsdreef

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

42 02/05/2022

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein -
Duinenstraat

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

43 02/06/2022

Erkenning tot gemeenteweg

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik onverhard pad vanaf brug aan Zandstraat 63 tot gewestweg N126 Winkelom

Gemeenteraadsbesluit

Overzicht erkende gemeentewegen

44 02/06/2022

Erkenning tot gemeenteweg

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik onverhard pad tot openbaar domein, gelegen zone Zandstraat 84/86 - linkeroever Grote Nete en wegenis noordwaarts vanaf brug Zandstraat 63

Gemeenteraadsbesluit

Overzicht erkende gemeentewegen

45 23/06/2022

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (202200108 inv) - wegtracé in industriële verkaveling gelegen
Liessel

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Voorstel nieuwe straatnaamgeving

46 23/06/2022

Desaffectatie openbaar domein - Zakelijk recht Geelse Huisvesting - Koekoekstraat - project 'De Leunen'

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

47 05/09/2022

Gratis grondafstand

Stelenseweg 46

Gemeenteraadsbesluit

Inplantingsplan met grondafstand

48 29/09/2022

Trage verbinding Molenstraat - Gratis en kosteloze grondafstand

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

49 29/09/2022

Erkenning tot gemeenteweg

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstrook - Smallerijt (t.h.v. huisnr. 7 en 9) - Grote Nete

Gemeenteraadsbesluit

Ligging gemeenteweg Smallerijt - Grote Nete

50 29/09/2022

Erkenning tot gemeenteweg

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstraat - Zammelseweg (t.h.v. huisnr. 221 en 225) - Grotesteenweg(t.h.v. huisnr. 138)

 

Gemeenteraadsbesluit

Ligging gemeenteweg Zammelseweg - Grotesteenweg

51 29/09/2022

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (202200202 inv) - Nieuw wegtracé in wijk Vidse n.a.v. project Geelse Huisvesting

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

52 07/11/2022

Gratis grondafstand

Voetwegen 158 & 159 (deel)

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

53 15/12/2022

Gratis grondafstand

Stelenseweg 46

Gemeenteraadsbesluit

54 15/12/2022

Voorlopige vaststelling rooilijnplan Heuvel (deel 1)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan (zonder persoonsgegevens)

55 15/12/2022

Voorlopige vaststelling rooilijnplan Heuvel (deel 2 - buurtweg 96)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan (zonder persoonsgegevens)

56 15/12/2022

 Afschaffing van buurtweg 31 (deel) ter hoogte van Hezeschrans

Gemeenteraadsbesluit

Grafisch plan tot afschaffing van een deel van buurtweg 31

57 15/12/2022

Gratis grondafstand

Pas 9

Gemeenteraadsbesluit

58 15/12/2022

Afschaffing van voetweg 182 (deel) ter hoogte van Stelen 21A

Gemeenteraadsbesluit

Grafisch plan tot afschaffing van voetweg 182 (deel)

Fotoreportage bij het opmetingsplan

Opmetingsplan

Omgevingsvergunning 202200266 (collegebesluit 27/12/2022)

59 06/02/2023

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein

Hollandsebaan (Berkenstraat)

Gemeenteraadsbesluit

Verkavelingsplan

60 06/02/2023

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein

Heuvelgoor

Gemeenteraadsbesluit

Afbakeningsplan

61 06/02/2023

Voorlopige vaststelling rooilijnplan Busser

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan (zonder persoonsgegevens)

62 06/02/2023

Omgevingsvergunning (202200436 inv) - Zaak der Wegen -
nieuwe rooilijn en gratis grondafstand

Dr.-Van de Perrestraat en Heistraat

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Fotoverslag

63 06/02/2023

Bruul 28 - Gratis en kosteloze grondafstand - affectatie openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit

Afbakeningsplan

64 06/02/2023

Logen - Hercabo - Administratieve wijziging - Grondafstand - affectatie openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit

Nieuw opmetingsplan

65 30/03/2023

Afschaffing van een buurtweg - Voorlopige afschaffing deel chemin nr. 9 - ter hoogte van Leukaard 1

Gemeenteraadsbesluit

Grafisch plan tot afschaffing buurtweg nr 9 (deel)

66 30/03/2023

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstrook - Steenovens 15 - Poiel 102 - erkenning tot gemeenteweg

Gemeenteraadsbesluit

Ligging trage weg Steenovens 15 - Poiel 102

67 30/03/2023

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstrook - Scheidijk 11 - Langstraat 33/37 - erkenning tot gemeenteweg

Gemeenteraadsbesluit

Ligging trage weg Scheidijk 11 - Langstraat 33/37

68 30/03/2023

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik onverhard pad- Papenhoeven 7 - Papenhoeven 10 - erkenning tot gemeenteweg

Gemeenteraadsbesluit

Ligging onverhard pad Papenhoeven 7 - Papenhoeven 10

69

30/03/2023

Vaststelling 30-jarig publiek gebruik & vestiging van een publiek recht van doorgang - Steenovens

Gemeenteraadsbesluit

70 30/03/2023

Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan Steenovens

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

71 30/03/2023

Project sociale woningen 'Vidse' - recht van opstal ten voordele van Geelse Huisvesting

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan Vidse (loten A en B)

Opmetingsplan Vidse (Lot C)

72 02/05/2023

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (202200513) - gratis grondafstand voor trage verbindingen (voetweg 156 en voetweg 161 )

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

73 02/05/2023

Definitieve vaststelling rooilijnplan Heuvel (deel 1)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan Heuvel (deel 1)

Publicatie Belgisch Staatsblad

74 02/05/2023

Definitieve vaststelling rooilijnplan Heuvel (deel 2 - verplaatsing buurtweg 96)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan Heuvel (deel 2 - buurtweg 96)

Publicatie Belgisch Staatsblad

75 02/05/2023

Project sociale woningen 'De Leunen' - Recht van opstal ten voordele van Geelse Huisvesting

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

76 02/05/2023

Trage verbinding ter hoogte van Pallo 21 - Gratis en kosteloze grondafstand aan stad Geel - affectatie in openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

77 05/06/2023

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (202300033 inv) - het bouwen van 9 woningen en het uitvoeren van omgevingsaanleg op een perceel gelegen Eindhoutseweg

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

78 05/06/2023

Erkenning tot gemeenteweg

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik grondstrook - Ganzenstraat 52 - Gooreindse Leunen 29

Gemeenteraadsbesluit

Liggingsplan

79 05/06/2023

Vaststelling 30-jarig publiek gebruik & vestiging van een publiek recht van doorgang

Ganzenstraat 142/144 - Papenhoeven 10

Gemeenteraadsbesluit

Ligging gemeenteweg

80 05/06/2023

Vaststelling 30-jarig publiek gebruik & vestiging van een publiek recht van doorgang

Papenhoeven 2 - Papenhoeven 15

Gemeenteraadsbesluit

Ligging gemeenteweg

81 05/06/2023

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein

Gagelstraat (Holvenseheide)

Gemeenteraadsbesluit

82 05/06/2023

Groenstraat - Rauwelkoven

Aankoop deel van het perceel gelegen te Groenstraat 16A

Gemeenteraadsbesluit

83 05/06/2023

Groenstraat - Rauwelkoven

Aankoop deel van het perceel gelegen te Groenstraat 24

Gemeenteraadsbesluit

84 22/06/2023

Trage verbinding Laarloop Eikevelden

Aankoopakte en pachtverzaking

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

85 04/09/2023 Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein -
St.-Gerardusstraat

Gemeenteraadsbesluit

Overdrachtsplan

86 04/09/2023 Wegtracé in project Ganzenkuil Weigering

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan (geweigerd)

87 04/09/2023

Vaststelling 30-jarig publiek gebruik & vestiging van een publiek recht van doorgang

Toelenbos

Gemeenteraadsbesluit

Ligging (GRB)

88 28/09/2023

Definitieve vaststelling grafisch plan tot opheffing deel buurtweg 9

Gemeenteraadsbesluit

Grafisch plan tot afschaffing deel buurtweg 9

Aankondiging definitieve vaststelling

Publicatie Belgisch Staatsblad

89 28/09/2023

Definitieve vaststelling rooilijnplan Steenovens

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan Steenovens

Aankondiging definitieve vaststelling

90 28/09/2023

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein - Cipalstraat

Gemeenteraadsbesluit

Kaart over te dragen perceel (GRB)

91 28/09/2023

Groenstraat - Rauwelkoven

Aankoop deel van het perceel gelegen te Groenstraat 16

Gemeenteraadsbesluit

92 28/09/2023

Groenstraat - Rauwelkoven

Aankoop deel van het perceel gelegen te Groenstraat 20

Gemeenteraadsbesluit

93 13/11/2023

Verlegging van een buurtweg - sentier nr. 154 - ter hoogte van Rachterveld

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan: wijziging van de rooilijnen Manheuvels-Rachterveld-voetweg n° 154

94 13/11/2023

Verzoekschrift tot vaststellen dertigjarig publiek gebruik onverhard pad, gelegen tussen Voshonink en Zwaarvoedersspoor - erkenning tot gemeenteweg

Gemeenteraadsbesluit

95 20/12/2023

Gratis grondafstand in bouwvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning gelegen Djepstraat 10

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

96 20/12/2023

Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan - Busser (deel 1)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

97 20/12/2023

Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan - Busser (deel 2)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

98 20/12/2023

Heistraat - Dr. Van de Perrestraat - Gratis grondafstand - affectatie openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

99 04/03/2024

Zaak der wegen -

Omgevingsvergunning (202300438) - wegtracé in industriële verkaveling gelegen

Hezeschrans

Gemeenteraadsbesluit

Dossiersamenstelling

Motivatienota

Situatieplan

Kadasterplan

Uittreksel Atlas der Buurtwegen

Fotoplan

Grafisch plan tot opheffing van gemeentewegen

Rooilijnplan

Schatting

100 04/03/2024

Vaststelling 30-jarig publiek gebruik & vestiging van een publiek recht van doorgang

Speenwaverdreef

 

Gemeenteraadsbesluit

Kaart met ligging gemeenteweg

101 27/03/2024

Voorlopige vaststelling gemeentelijk rooilijnplan - Berthoutsdreef

Gemeenteraadsbesluit

Dossiersamenstelling

Motivatienota

Situatieplan

Kadasterplan

Uittreksel Atlas der Buurtwegen

Fotoplan

Rooilijnplan (voorlopig vastgesteld)

Schatting

102 06/05/2024

Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan - Busser (deel 1 - chemin particulier)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Aankondiging Definitieve Vaststelling

103 06/05/2024

Definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan - Busser (deel 2)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Aankondiging Definitieve Vaststelling

104 06/05/2024

Vaststelling 30-jarig publiek gebruik & vestiging van een publiek recht van doorgang

Fittelaarsdijk (deel Heistraat - Kastermanstraat)

Gemeenteraadsbesluit

Overzichtskaart met bedoeld wegdeel

105 06/05/2024

Wegenisoverdracht - affectatie openbaar domein

Manheuvels

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan