Gemeentewegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Het gemeentewegendecreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

De belangrijkste krachtlijnen

1. Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

2. Bevoegdheid naar de gemeenten

De gemeenteraad beslist nu zelf over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

De gemeenten kunnen hun visie op gemeentewegen en zachte mobiliteit vastleggen in een beleidskader en concrete actieplannen opstellen voor de uitvoering ervan. Het beleidskader kan bijdragen tot een grotere bewustwording rond het belang van trage wegen en helpen in de afweging bij wijzigingen aan het lokale wegennet en de trage wegen.

3. Geen verjaring

Het decreet bepaalt dat gemeentewegen enkel opgeheven kunnen worden door een beslissing van de gemeenteraad en niet langer door niet-gebruik. De gemeenteraad beslist dus over elke afschaffing van een gemeenteweg.

4. Strengere handhaving

Gemeenten kunnen een reglement opmaken over de toegang, het gebruik en het beheer van de gemeentewegen.

Gemeenten kunnen overtreders opleggen de vorige situatie te herstellen of de herstelling uit te voeren op kosten van de overtreder. Om de overtreder aan te sporen de bevolen herstelmaatregelen uit te voeren, kunnen gemeenten een bestuurlijke dwangsom opleggen.

Wat is het Gemeentewegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentewegenregister kunt u hier online raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Het wegenregister is geordend in chronologische volgorde op basis van beslissingsdatum. U kunt doorklikken op onderstaande lijst om de bijhorende pdf-bestanden te openen en te raadplegen. 

1 02/09/2019

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning - Project Wijdbosch

Gemeenteraadsbesluit

Plan

2 02/09/2019

Zaak der wegen

Wegenis- en rioleringswerken langs Schuttershof

Gemeenteraadsbesluit

Plan

3 30/09/2019

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (201900194 inv) - verkaveling Laar - Laarsveld - Lemersveld

Gemeenteraadsbesluit

Plan verkaveling - rooilijn

4 04/11/2019

Zaak der wegen

Omgevingsvergunning (201900216) - verkaveling Hanestrik

Gemeenteraadsbesluit

Plan - afstand van grond - rooilijn

5 18/11/2019

Wegenisoverdracht

Tongerlosebinnenweg - Kerkenveld

Collegebesluit

Overdrachtsplan

6 16/12/2019

Kosteloze grondoverdracht

Winkelomseheide - Kleinemeerdijk

Gemeenteraadsbesluit

Plan grondoverdracht

7 16/12/2019

Goedkeuring grondafstand en samenwerkingsovereenkomst

Het oprichten van een meergezinswoning met 12 woongelegenheden na sloping van de bestaande woningen, Pallo 21 bus 1 - 12 (201900302NV)

Gemeenteraadsbesluit

Plan grondafstand

8 03/02/2020

Gratis grondafstand (201900428 joh)

Molenstraat, kadastraal afdeling 1, sectie H, nrs. 811S, 811V

Gemeenteraadsbesluit

Plan grondafstand

9 03/02/2020

Zaak der wegen

Wegenis- en rioleringswerken in wijk Velleke

Gemeenteraadsbesluit

Principeplan rooilijnen

10 02/03/2020

Wegenisoverdacht

Manheuvels

Gemeenteraadsbesluit

Afbakeningsplan

11 02/03/2020

Wegenisoverdacht

Brabantsblok

Gemeenteraadsbesluit

Afpalingsplan

12 02/03/2020

Kosteloze grondoverdracht

Rauwelkoven

Gemeenteraadsbesluit

Verkavelingsplan

13 02/04/2020

Erkenning tot gemeenteweg

Vaststelling dertigjarig publiek gebruik - pad tussen Papenhoeven 10 en Ganzenstraat 170

Gemeenteraadsbesluit

Plannen ruimtelijke weergave

14 04/05/2020

Verwerving deelperceel

Militair domein - fietsostrade

Gemeenteraadsbesluit

Onteigeningsplan Provincie Antwerpen

15 04/05/2020

Erfpachtovereenkomst HIKempen - Stad Geel

Axion

Gemeenteraadsbesluit

Definitief Opmetingsplan

Erfpachtovereenkomst Axion - Stichting - Stad Geel

16 24/06/2020

Zaak der wegen

Gratis grondafstand

Gedeeltelijke aanpassing van de trage verbinding tussen Lebonstraat en Technische Schoolstraat t.h.v. Lebonstraat 43

Gemeenteraadsbesluit

Inplantingsplan nieuw trace openbare trage weg

Plan gratis grondafstand

17 24/06/2020

Zaak der wegen

Wegenis- en rioleringswerken langs Groenhuis

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan - Groenhuis

18 24/06/2020

Zaak der wegen

Verkaveling Vaartstraat (omgevingsvergunning 201900526)

Gemeenteraadsbesluit

Overdrachtsplan wegenis - rooilijn

19 24/06/2020

Zaak der wegen

Ontwikkelingsproject Pas - Peperstraat (Haspelpad - omgevingsvergunning 201900490)

Gemeenteraadsbesluit

Inplantingsplan

Rooilijnplan

20 07/09/2020

Zaak der wegen

Afschaffen van buurtwegen 117 en 118 langs Eindhoutseheide 2 (omgevingsvergunning 202000259)

Gemeenteraadsbesluit

Uittreksel Atlas der Buurtwegen

Grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg

Besluit Deputatie - goedkeuring omgevingsvergunning (26/11/2020)

21 07/09/2020

Wegenisoverdracht

Lindenhof - notariële akte

Gemeenteraadsbesluit

Splitsingsplan

22 07/09/2020

Zaak der wegen

Het verkavelen in 11 loten met wegaanleg t.h.v. Heistraat 100, 102 (omgevingsvergunning 202000012)

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Wegenisplan

Verkavelingsplan

23 30/09/2020

Voorlopige vaststelling rooilijnplan

Groenstraat - Rauwelkoven

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

24 30/09/2020

Gratis grondafstand

Gavra - Fabriekstraat

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

25 09/11/2020

Wegenisoverdracht

Luxemburglaan en Nederlandlaan

Gemeenteraadsbesluit
26 17/12/2020

Kosteloze grondoverdracht

trage verbinding, Pastorijstraat

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

27 01/02/2021

Definitieve vaststelling rooilijnplan

Groenstraat - Rauwelkoven 

Gemeenteraadsbesluit

Rooilijnplan

Verslag openbaar onderzoek

28 01/04/2021

Nieuwe straatnamen: Project Wydbosch

gedeeltelijke heradressering Verbueckenstraat

Gemeenteraadsbesluit

Overzichtplan straatnamen

Voorstel hernummering Fien Geerinckxstraat

29 01/04/2021

Affectatie perceel aan Zwaarvoerdersspoor tot het openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

30 03/05/2021

Goedkeuring grondafstand voor de aanleg van een trage verbinding, gelegen Molenstraat 7/9A

Gemeenteraadsbesluit met plan

31 24/06/2021

Aankoop deel perceel Groenstraat 90

veilige oversteekplaats dubbelrichtingsfietspad

Gemeenteraadsbesluit

Opmetingsplan

32 24/06/2021

Herinrichting wegenis Groenhuis

samenwerkingsovereenkomst Groenhuis 25a - inname 13

Gemeenteraadsbesluit

33 24/06/2021

Wegenisdossier bij weg- en rioleringswerken voor de private verkaveling 'Vaartstraat' (Zusters van Berlaarstraat) (201900526 inv)

Gemeenteraadsbesluit

Grondplan ontworpen toestand

34 24/06/2021

Nieuwe straatnamen: Project Wydbosch & gedeeltelijke heradressering Verbueckenstraat

definitieve goedkeuring

Gemeenteraadsbesluit met plan

35 06/09/2021

Wegtracé in verkaveling Manheuvels - fase 2 - Weigering

Gemeenteraadsbesluit

Verkavelingsplan

36 06/09/2021

Heradressering Oosterloseheide met nieuwe straatnamen

voorlopige goedkeuring

Gemeenteraadsbesluit

Tabel voorgestelde heradressering

Plan met huidige huisnummers

Plan met voorgestelde adressen