Rooilijnplannen

Wat is een rooilijnplan?

Een rooilijn is de door de overheid (Gewest, Gemeente,...) vastgelegde grens tussen het openbaar domein en privé terrein.

Hieronder kunt u de definitief goedgekeurde rooilijnplannen van het plannenregister raadplegen die betrekking hebben op de Geelse gemeentewegen.

De rooilijnen die goedgekeurd werden in verkavelingen of in ruimtelijke uitvoeringsplannen worden hier niet weergegeven. Om deze rooilijnen te raadplegen kunt u ook steeds terecht bij de dienst grondgebiedszaken.

Voor informatie over rooilijnen van de gewestwegen dient u contact op te nemen met Agentschap Wegen en Verkeer.

Plannummer Naam  Datum goedkeuring
2.41_00001_00001 Turnhout-Diest (Pas) 16/08/1873
2.43_00003_00001 Markt (zuidkant) - Diestseweg (deel) 14/06/1912
2.41_00004_00001

Turnhout-Mol (Nieuwstraat, De-Billemontstraat, Rijn, Molseweg (deel binnen de ring)

10/10/1932
2.41_00008_00001 Turnhout-Diest (Stationsstraat) 05/10/1911
2.43_00001_00001 Lichtaart-Olen (Lichtaartseweg) 22/04/1959
2.43_00002_00001 Waterstraat 28/08/1968
2.43_00003_00001 Fabriekstraat 23/03/1935
2.43_00004_00001 Rozendaal 24/05/1939
2.43_00005_00001 Fehrenbachstraat 17/12/1939
2.43_00006_00001 Puntstraat 06/07/1973
2.43_00007_00001 Geel-Elsum-Larum-Olen (Buurtweg 11 = Lebonstraat, Elsum, Larumseweg, Olenseweg) 12/08/1958
2.43_00008_00001 Tongerlo-Geel (Tongerloseweg) 12/01/1966
2.43_00009_00001 Asterstraat 07/01/1972
2.43_00010_00001 Dr.-Peetersstraat (Buurtwegen 112 en 41, Voetweg 170) 11/12/1974
2.43_00011_00001 Djepstraat 03/05/1982
2.43_00012_00001 Meerhoutseweg 12/11/2001
2.43_00013_00001 Winkelom RW nr25 deel II 21/03/2006
2.43_00014_00001 Leukaard 24/06/2010
2.43_00023_00001 Groenhuis 24/06/2020
2.43_00024_00001 Groenstraat - Rauwelkoven 01/02/2021
2.43_00028_00001 Wijziging Voetweg Nr. 179 - Meerhoutsevoetweg 07/03/2022
2.43_00029_00001 Uitbreiding Gemengd Bedrijventerrein Liessel 23/06/2022
2.43_00031_00001 Vidse 29/09/2022

Rooilijnplannen in openbaar onderzoek

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 15 december 2022 het rooilijnplan Heuvel (deel 1) voorlopig vast.

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 15 december 2022 het rooilijnplan Heuvel (deel 2 – verplaatsing buurtweg 96) voorlopig vast.

In uitvoering van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 februari 2023 tot en met 7 maart 2023. Tijdens die periode kan u alle nuttige documenten consulteren op volgende webpagina:

Openbare onderzoeken

Richtlijnen voor rooilijnplannen

Tot 1 september 2019 schreef de provinciale deputatie zelf richtlijnen waaraan rooilijnplannen dienden te voldoen. Met het inwerking treden van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (ook wel het gemeentewegendecreet genoemd), zijn de provinciale reglementen opgeheven. Bijkomend is sinds 1 september 2019 de mogelijkheid voorzien dat rooilijnplannen, buiten de reeds langer gekende autonome procedure, ook opgenomen kunnen worden in:

  • een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, of
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan of in het herkenbare onderdeel van een projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

Om die redenen is een zekere uniformiteit in de opmaak van de gemeentelijke rooilijnplannen noodzakelijk, zodat deze op een ondubbelzinnige manier geïnterpreteerd worden, ongeacht de aard van het dossier.

Om deze uniformiteit te bewaken, heeft de gemeenteraad van 5 september 2022 een reglement goedgekeurd met bijkomende voorwaarden en richtlijnen waaraan gemeentelijke rooilijnplannen moeten voldoen, naast de minimale elementen die door het gemeentewegendecreet opgelegd worden. Het gemeenteraadsbesluit en de richtlijnen kan u hieronder raadplegen.

Gemeenteraadsbesluit

Richtlijnen voor gemeentelijke rooilijnplannen