Rooilijnplannen

Wat is een rooilijnplan?

Een rooilijn is de door de overheid (Gewest, Gemeente,...) vastgelegde grens tussen het openbaar domein en privé terrein.

Hieronder kunt u de definitief goedgekeurde rooilijnplannen van het plannenregister raadplegen die betrekking hebben op de Geelse gemeentewegen.

De rooilijnen die goedgekeurd werden in verkavelingen of in ruimtelijke uitvoeringsplannen worden hier niet weergegeven. Om deze rooilijnen te raadplegen kunt u ook steeds terecht bij de dienst grondgebiedszaken.

Voor informatie over rooilijnen van de gewestwegen dient u contact op te nemen met Agentschap Wegen en Verkeer.

Gemeentelijke rooilijnplannen
Plannummer Naam  Datum goedkeuring
2.43_00001_00001 Lichtaart-Olen (Lichtaartseweg) 22/04/1959
2.43_00002_00001 Waterstraat 28/08/1968
2.43_00003_00001 Fabriekstraat 23/03/1935
2.43_00004_00001 Rozendaal 24/05/1939
2.43_00005_00001 Fehrenbachstraat 17/12/1939
2.43_00006_00001 Puntstraat 06/07/1973
2.43_00007_00001 Geel-Elsum-Larum-Olen (Buurtweg 11 = Lebonstraat, Elsum, Larumseweg, Olenseweg) 12/08/1958
2.43_00008_00001 Tongerlo-Geel (Tongerloseweg) 12/01/1966
2.43_00009_00001 Asterstraat 07/01/1972
2.43_00010_00001 Dr.-Peetersstraat (Buurtwegen 112 en 41, Voetweg 170) 11/12/1974
2.43_00011_00001 Djepstraat 03/05/1982
2.43_00012_00001 Meerhoutseweg 12/11/2001
2.43_00013_00001 Winkelom RW nr25 deel II 21/03/2006
2.43_00014_00001 Leukaard 24/06/2010
2.43_00023_00001 Groenhuis 24/06/2020
2.43_00024_00001 Groenstraat - Rauwelkoven 01/02/2021
2.43_00033_00001 Heuvel (deel 1) 02/05/2023
2.43_00034_00001 Heuvel (deel 2 - verplaatsing buurtweg 96) 02/05/2023
2.43_00035_00001 Busser (deel 1 - chemin particulier) 06/05/2024
2.43_00036_00001 Busser (deel 2) 06/05/2024
Andere rooilijnplannen
Plannummer Naam  Datum goedkeuring
2.45_00001_00001 Turnhout-Diest (Pas) 16/08/1873
2.45_00003_00001 Markt (zuidkant) - Diestseweg (deel) 14/06/1912
2.45_00004_00001

Turnhout-Mol (Nieuwstraat, De-Billemontstraat, Rijn, Molseweg (deel binnen de ring)

10/10/1932
2.45_00008_00001 Turnhout-Diest (Stationsstraat) 05/10/1911
2.45_00028_00001 Wijziging Voetweg Nr. 179 - Meerhoutsevoetweg 07/03/2022
2.45_00029_00001 Uitbreiding Gemengd Bedrijventerrein Liessel 23/06/2022
2.45_00031_00001 Vidse 29/09/2022
2.45_00039_00001 OMV 2022171978 - Meulenhoek 05/06/2023
2.45_00046_00001 Aanleg en verplaatsing van gemeentewegen op het bedrijventerrein Hezeschrans 04/03/2024
2.45_00051_00001 Wijziging rooilijnen Manheuvels-Rachterveld-voetweg n° 154 13/11/2023
2.45_00052_00001 Djepstraat 10 20/12/2023
Rooilijnplannen definitief vastgesteld
 
Heuvel (deel 1)

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 2 mei 2023 het rooilijnplan Heuvel (deel 1) definitief vast.

Aan het ontwerp-rooilijnplan werden geen wijzigingen meer aangebracht na de voorlopige vaststelling op 15 december 2022.

Op 26 juni 2023 werd de definitieve vaststelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Heuvel (deel 2 - verplaatsing buurtweg 96)

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 2 mei 2023 het rooilijnplan Heuvel (deel 2 - verplaatsing buurtweg 96) definitief vast.

Aan het ontwerp-rooilijnplan werden geen wijzigingen meer aangebracht na de voorlopige vaststelling op 15 december 2022.

Op 26 juni 2023 werd de definitieve vaststelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Steenovens

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 28 september 2023 het rooilijnplan Steenovens definitief vast.

Aan het ontwerp-rooilijnplan werden enkel wijzigingen aangebracht die voortvloeien uit een
bezwaarschrift na de voorlopige vaststelling op 30 maart 2023.

Op 2 november 2023 werd een beroepschrift ingediend bij de Vlaamse Regering tegen de definitieve vaststelling.

Overeenkomstig artikel 24, § 1 van het gemeentewegendecreet schorst dit beroepschrift de uitvoering van het gemeenteraadsbesluit op tot de dag na de datum van de beslissing in beroep.

Grafisch plan tot afschaffing deel buurtweg 9

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 28 september 2023 het grafisch plan tot afschaffing van een deel van buurtweg 9 definitief vast.

Aan het ontwerp-grafisch plan werden geen wijzigingen meer aangebracht na de voorlopige
vaststelling op 30 maart 2023.

Op 24 november 2023 werd de definitieve vaststelling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 
Busser (deel 1 - chemin particulier)

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 6 mei 2024 het rooilijnplan Busser (deel 1 - chemin particulier) definitief vast.

Aankondiging Definitieve Vaststelling

Busser(deel 2)

De gemeenteraad van Geel stelde op de zitting van 6 mei 2024 het rooilijnplan Busser (deel 2) definitief vast.

Aankondiging Definitieve Vaststelling

Rooilijnplannen in openbaar onderzoek
Berthoutsdreef

De gemeenteraad van Geel stelde in haar zitting van 27 maart 2024 het rooilijnplan Berthoutsdreef voorlopig vast.

In uitvoering van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 april 2024 tot en met 9 mei 2024.

Beschikbare documenten:

Andere openbare zoeken kan u vinden via onderstaande link.

Openbare onderzoeken

 

Richtlijnen voor rooilijnplannen

Tot 1 september 2019 schreef de provinciale deputatie zelf richtlijnen waaraan rooilijnplannen dienden te voldoen. Met het inwerking treden van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (ook wel het gemeentewegendecreet genoemd), zijn de provinciale reglementen opgeheven. Bijkomend is sinds 1 september 2019 de mogelijkheid voorzien dat rooilijnplannen, buiten de reeds langer gekende autonome procedure, ook opgenomen kunnen worden in:

  • een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, of
  • een ruimtelijk uitvoeringsplan of in het herkenbare onderdeel van een projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

Om die redenen is een zekere uniformiteit in de opmaak van de gemeentelijke rooilijnplannen noodzakelijk, zodat deze op een ondubbelzinnige manier geïnterpreteerd worden, ongeacht de aard van het dossier.

Om deze uniformiteit te bewaken, heeft de gemeenteraad van 5 september 2022 een reglement goedgekeurd met bijkomende voorwaarden en richtlijnen waaraan gemeentelijke rooilijnplannen moeten voldoen, naast de minimale elementen die door het gemeentewegendecreet opgelegd worden. Het gemeenteraadsbesluit en de richtlijnen kan u hieronder raadplegen.

Gemeenteraadsbesluit

Richtlijnen voor gemeentelijke rooilijnplannen