Het hart van Winkelomheide

Schrijf u in voor de nieuwsbriefBlijf op de hoogte via WhatsApp

De stad gaat op zoek naar een nieuwe invulling - een nevenbestemming - voor de kerk. Hieronder vindt u alle informatie over het kerkenplan en wat een nevenbestemming juist inhoudt.

Dien tot en met 15 november uw kandidatuur in

U kunt vanaf nu uw kandidatuur indienen voor de open oproep voor het erfpachtrecht van de Heilig Hartkerk. Alle informatie, voorwaarden en afspraken vindt u hier.

Wat is het Geelse kerkenplan?

De Vlaamse overheid geeft elke gemeente de opdracht om naar de toekomst van de parochiekerken te kijken. Stad Geel besloot om vier Geelse kerken een nieuwe of bijkomende invulling te geven.

  • Heilig Hartkerk, Winkelomheide
  • St. Apolloniakerk, Stelen
  • St. Gerebernuskerk, Punt
  • St. Jozefkerk, Holven

Waarom?

Het aantal kerkgangers daalt de afgelopen jaren en de oude gebouwen hebben vaak hoge onderhoudskosten waar stad Geel in tussenkomt om het cultureel erfgoed te beschermen. Daarnaast is dit een mooie kans om deze grote ruimte in het centrum van Winkelomheide opnieuw een zinvolle invulling te geven.

Wat houdt een nevenbestemming voor de Heilig Hartkerk in?

Voor de Heilig Hartkerk van Winkelomheide wordt gekeken naar een nevenbestemming. Bij een nevenbestemming blijft een ruimte voorzien voor kerkelijke diensten (zondagsmis, doopsel, communie, trouw …). De overige ruimte krijgt permanent een nieuwe invulling.

Stad Geel verkiest om een nieuwe invulling te zoeken met een zorgend karakter en een sociale functie. Zo brengen we de inwoners van Winkelomheide weer samen in het hart van Winkelhomheide.

Zo kwamen enkele dokters met een voorstel om een zorgpraktijk te openen in de Heilig Hartkerk. Van zodra een nevenbestemming opgestart wordt, kijkt de stad naar dit soort projecten. Ook andere initiatiefnemers mogen hun voorstel indienen. Stad Geel bekijkt samen met het bisdom en de plaatselijke kerkfabriek welk project de zorgende en sociale functie het beste invult.

Hoe verloopt het traject?

De procedure om een nevenbestemming op te starten verloopt via verschillende stappen. Hieronder kunt u volgen hoe het traject precies verloopt.

Evaluatie infoavond

Op woensdag 10 mei 2023 organiseerde stad Geel een infoavond om de inwoners van Winkelomheide te informeren over de mogelijkheden voor de Heilig Hartkerk. Nadien konden inwoners van Winkelomheide hun stem uitbrengen over de opstart van het nevebestemmingstraject. In totaal brachten 277 inwoners van Winkelomheide fysiek of online hun stem uit. 249 inwoners staan open voor de opstart van een nevenbestemming.

De finale beslissing over de nevenbestemming ligt bij het schepencollege en het bisdom. Het schepencollege gaf alvast aan de stem van de inwoners te volgen. Momenteel wacht stad Geel op het formele akkoord van het bisdom.

Na akkoord van het bisdom schrijft de stuurgroep de opdracht uit om een concrete invulling van de Heilig Hartkerk te zoeken. De stuurgroep, bestaande uit de pastorale eenheid, de plaatselijke kerkfabriek, het bisdom en stad Geel, bepaalt de voorwaarden waaraan de opdracht moet voldoen en hoe de toekomstige nevenbestemming en de liturgie samen een plaats kunnen krijgen.

Een jury, die later samengesteld wordt, beslist uiteindelijk welk project de voorkeur geniet om de nevenbestemming van de kerk te worden. Ook enkele inwoners van Winkelomheide zullen in de jury worden opgenomen.

Werkgroep bestemmingsonderzoek

In de werkgroep zetelen vertegenwoordigers van het bestuur en de administratie van stad Geel, de kerkfabriek, het Bisdom en de pastorale eenheid. Zij zijn verantwoordelijk voor het zoeken van een zinvolle invulling van de kerk met een bijdragende functie voor de dorpsgemeenschap.

Voorwaarden nevenbestemming

De voorwaarden zijn opgenomen in de infobrochure voor de open oproep. Deze voorwaarden werden formeel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het Bisdom.

Wilt u op de hoogte blijven?

Het project en de verdere invulling nemen enkele maanden in beslag. Via de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van zodra er meer nieuws is. Schrijf u daarom zeker in op de nieuwsbrief of abonneer u op de WhatsApp-updates. Het nieuws zal telkens via beide kanalen verstuurd worden dus u kunt kiezen op welke manier u graag op de hoogte blijft.