Strooiroutes bij sneeuwval en ijzel

Wegen en fietspaden langs schoolomgevingen, rusthuizen en andere drukke plaatsen worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt door stad Geel en het Agentschap Wegen en Verkeer. Medewerkers van de stedelijke werkplaats staan al vroeg klaar om voetpaden aan scholen en openbare gebouwen vrij te maken. Ook inwoners zijn verplicht om hun eigen stukje van Geel veiliger te maken.

Vaste strooiroutes

De wegen worden gestrooid volgens drie vaste strooirondes. De routes omvatten verschillende centrumstraten, verbindings- en ontsluitingswegen (geen sluipwegen), openbaarvervoersverbindingen, fietsverbindingen (voor schoolgaande jeugd) waar geen fietspaden zijn, wegen naar rusthuizen, schoolomgevingen, industriezones, bruggen en eventuele omleidingen. In woonwijken wordt niet gestrooid, uitgezonderd in delen van de Leunen en het Velleke.

De stadsdiensten staan ook in voor het strooien op fietspaden langs gemeentewegen. Ze nemen een aantal voetpaden voor hun rekening, zoals aan de bibliotheek, het zwembad, het stadspark, kerken, kerkhoven, vrije en stedelijke scholen, kinderopvang De Bengelbende en de tekenschool in Ten Aard. Op plaatsen die geen eigendom zijn van de stad, of die door externe organisaties gebruikt worden, strooien de stadsdiensten niet. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende parochiezalen en de omgeving van het OPZ.

Natzout strooien is beter voor het milieu

Om de strooirondes tot een goed einde te brengen, beschikt de stad over drie strooiers, waarvan één getrokken wordt door een tractor en twee op een vrachtwagen geplaatst worden. Bij deze systemen bestaat de mogelijkheid om een sneeuwschaaf te monteren. De strooiers kunnen ook strooien met pekel. Pekel is een mengeling van water met zout. Strooien met pekel wordt ook wel natzoutstrooien genoemd. Het zorgt voor een gelijkmatigere zoutverdeling en een betere hechting aan het wegdek, dus een snellere dooiwerking. Doordat minder verwaaiing optreedt, is natzoutstrooien ook beter voor het milieu. Voor het strooien van de fietspaden beschikt de stad over twee kleinere voertuigen. Tijdens de winterperiode hebben vijf stadsmedewerkers wachtdienst. Zij kunnen op elk ogenblik opgeroepen worden om uit te rukken om te strooien.

Stedelijke werkplaats maakt zelf pekel

  • Werken met vaste strooiroutes is veel efficiënter dan lukraak strooien. Met de vaste routes geraakt elke inwoner in principe binnen een aanvaardbare straal op een gestrooide weg. De drie strooiroutes voor de wegen zijn voorgeprogrammeerd. Het strooisysteem strooit dus automatisch de juiste dosissen op de juiste plaatsen. In functie van de wegbreedte past het systeem zich ook aan.
  • Elke dag rond 15 uur beslist een leidinggevende van de dienst werkplaats of er gestrooid moet worden. Hij baseert zijn beslissing op de weersvoorspellingen van drie websites: buienradar, mil.be en het betalende agri.infoplaza.nl. De leidinggevende informeert ook de politie en de brandweer.
  • Op de wegen wordt altijd gestrooid met een mengeling van pekel en zout om het smeltproces te verkorten. Er is dan minder kans op verwaaiing. De pekel maken medewerkers van de dienst werkplaats zelf met een eigen installatie. Als er sneeuw ligt, maken de sneeuwploegen het wegdek eerst sneeuwvrij. Dan werkt het dooizout beter, maar duurt het wel langer om de route af te werken.
  • Stad Geel mobiliseert haar personeel om de voetpaden rond de bibliotheek, het zwembad, het stadspark, de kerken, enzovoort sneeuwvrij te maken. Op de voetpaden wordt met de hand gestrooid. De ploegen starten al om 7 uur en beginnen aan de scholen. Elke manuele strooiploeg doet vijf tot zes locaties.

Wegenwerken

Na wegenwerken waarbij de straat een nieuwe rijbaan kreeg, wordt er de eerste winter best niet gestrooid met zout of pekel omdat dit het nog nieuwe wegdek zou kunnen beschadigen omdat het beton nog niet genoeg uitgehard is. Er wordt dan soms gekozen om met rijnzand te strooien om zo toch een veiliger wegdek te bekomen bij ijzel. 

Wat moet u zelf doen?

Elke inwoner is verplicht de stoepen, goten en rioolroosters voor de woning of onbebouwde eigendom vrij te houden van sneeuw en ijzel. Dit is opgenomen in de politiecodex onder artikel 14543: Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de bewoners, de uitbaters van de handelszaak en bij gebrek hieraan, de eigenaars van de percelen die grenzen aan de openbare weg, erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen of in eigendom hebben voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers op het voetpad wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.