Subsidie straatfeest en wijkfeest

Organiseert u met uw straat of wijk een activiteit die het buurtleven opwaardeert en ontmoeting stimuleert? Dan komt uw activiteit misschien in aanmerking voor een subsidie van (maximum) 75 euro. Lees hieronder meer over de voorwaarden en procedure. 

Let op!: indien u een aanvraag wil indienen voor de toelating voor de organisatie van een straat- en buurtfeest op openbaar domein kan dat via het evenementenloket.

Voorwaarden

Algemene bepalingen

Binnen de perken van de kredieten van het meerjarenplan van de stad Geel en onder de hierna vermelde voorwaarden kan een toelage verleend worden voor activiteiten die de sociale contacten binnen een straat of wijk bevorderen. In het meerjarenplan van 2020 – 2025 van de stad zijn de nodige middelen voorzien voor straat -en/ of wijkfeesten.

Definities 

 • Straatfeest, wijkfeest: elke activiteit die het buurtleven opwaardeert en ontmoeting stimuleert. Privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter, activiteiten met winstoogmerk en feesten met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten vallen niet onder deze definitie.
 • Initiatiefnemer (s): volwassen personen die gedomicilieerd zijn op een verschillend adres uit de bedoelde straat en zonder familiale band.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een toelage moet de aanvrager voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het straatfeest of wijkfeest vindt plaats op grondgebied van Geel.
 • De initiatiefnemers wonen in de betrokken straat of wijk.
 • Het ingediende project richt zich tot alle inwoners van de bedoelde straat of wijk. Er dient voldoende publiciteit gemaakt te worden. Iedereen uit de bedoelde straat of wijk krijgt toegang tot de activiteiten.
 • Een straatfeest bestaat uit een samenwerking tussen minimum drie geregistreerde huisnummers uit de bedoelde straat.
 • Een wijkfeest bestaat uit een samenwerking tussen minimum vijf geregistreerde huisnummers uit de bedoelde wijk. Een wijk bestaat uit minimum twee aaneengesloten straten.
 • Elk straatfeest en wijkfeest is verplicht een banner of vlag met het logo van Geel aan te vragen bij de uitleendienst van Evenementenloket. Deze kan je reserveren via volgend formulier en na bevestiging afhalen op de stedelijke werkplaats en zichtbaar te plaatsen op het feest. Op promotiemateriaal van straatfeesten en wijkfeesten dient het logo van Geel vermeld te worden. Dit is digitaal te verkrijgen op de stedelijke website of via cultuur@geel.be.
 • Steekproeven kunnen indien nodig uitgevoerd worden door de dienst cultuur.

Procedure

Een subsidie voor een straat of wijkfeest vraag je aan via onderstaande procedure. 

Let op!: indien u een aanvraag wil indienen voor de toelating voor de organisatie van een straat- en buurtfeest op openbaar domein kan dat via het evenementenloket.

Aanvraag

 • Elke aanvraag gebeurt via dit formulier.
 • Het formulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot een terugvordering van (een deel van) de toelage

Aanvraag subsidie straat en-wijkfeest

 • Een aanvraag voor een subsidie straatfeest en/ of wijkfeest moet ten laatste 1 maand en ten vroegste 6 maanden voor de activiteit ingediend zijn. Laattijdige aanvragen worden niet aanvaard. De aanvraag bevat volgende gegevens:
  • Gegevens ( naam, adres, telefoonnummer en email) van de initiatiefnemers
  • Datum van de activiteit
  • Aanvangsuur en einduur van de activiteit
  • Omschrijving van de activiteit
  • Budgettering van de activiteit met verwachte uitgaven en inkomsten
  • Rekeningnummer, naam rekeninghouder en rijksregisternummer waarop de toelage overgeschreven kan worden
 • De aanvragen voor een straat of wijkfeest worden behandeld in volgorde van indienen.
 • Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed.
 • Indien de activiteit wijzigt of niet kan doorgaan zoals beschreven in de aanvraag, deelt de organisator dit zo snel mogelijk mee aan de dienst cultuur.

Bedrag

Algemeen

 • De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.
 • De toelage kan niet aangewend worden voor:
  • Aankoop van voedsel en drank
  • Geschenken
  • Vervoerskosten
 • Particulieren personen uit de straat of wijk kunnen geen onkosten inbrengen voor eigen materiaal, ongeacht of ze tot de initiatiefnemers behoren of niet.
 • De toelage kan niet gecumuleerd worden met een andere toelage van Lokaal Bestuur Geel voor dezelfde activiteit.

Afhandeling

Toelage straatfeest of wijkfeest

 • Eenzelfde straat of wijk kan éénmaal per jaar aanspraak maken op een toelage van maximum 75 euro en dit binnen de perken van het beschikbare budget. Straat- en wijkfeesten zijn niet cumuleerbaar voor eenzelfde straat en/ of wijk binnen hetzelfde jaar.

Uitbetaling

 • De uitbetaling gebeurt:
  • Na de activiteit en op basis van de bewijsstukken die aan de dienst cultuur bezorgd dienen te worden ten laatste 2 maanden na de activiteit.
 • Bewijsstukken:
  • Bewijsstukken dat de activiteit heeft plaatsgevonden: foto, uitnodiging, affiche.
  • Bewijsstukken van uitgaven: kopie van rekeningen, facturen, uitkoopsommen.
  • Bewijsstukken dat de banner en/of logo van de stad zichtbaar werd opgehangen: foto.
 • De bewijzen moeten tijdig bezorgd worden aan de dienst cultuur. Laattijdig ingediende bewijsstukken worden niet aanvaard.
 • De uitbetaling gebeurt op het opgegeven rekeningnummer.

Regelgeving

Verantwoordelijkheden

De initiatiefnemers houden zich aan de regelgevingen inzake politiecodex, Sabam, Billijke vergoeding, verzekeringsplicht,… Ze zijn hier zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor.

Opstart

Dit reglement treedt in werking vanaf goedkeuring van de gemeenteraad van 1 maart 2021.