Kappen in agrarisch gebied of in natuurgebied

Maak een afspraak

Bomen zijn kleine landschapselementen en het wijzigen van dergelijke elementen kan verboden zijn in Vlaanderen of u moet een natuurvergunning hebben.

In het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het wijzigen van kleine landschapselementen zoals bomen en bomenrijen, hagen en heggen verboden tenzij er een ontheffing op dit verbod wordt bekomen (via het Agentschap voor Natuur en Bos).

U hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van kleine landschapselementen (zoals bomen en bomenrijen) en vegetaties in:

  • groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
  • agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
  • natuurontwikkelingsgebieden
  • beschermde duingebieden
  • vogel- en habitatrichtlijngebieden
  • Ramsar-watergebieden (Ramsar is een conventie die het wereldwijd opneemt voor waterrijke gebieden).

Opgelet! Een natuurvergunning is ook verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en IVON-gebieden (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk).

De regels rond de natuurvergunning staan in het Natuurdecreet.