Kappen in een bos

Maak een afspraak

In Vlaanderen hebt u in de meeste gevallen een vergunning nodig voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos).

  • Voor kappingen zonder de intentie om te ontbossen, moet u vóór de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), behalve als het gaat om
    • kappingen opgenomen in een goedgekeurd beheerplan
    • kappingen om sanitaire redenen (om verdere aantasting door ziekte te voorkomen)
    • kappingen om veiligheidsredenen
    • kappingen in openbare bossen opgenomen in de gezamelijke houtverkoop.
  • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond,...). Ontbossing is in principe verboden in Vlaanderen, maar er zijn een aantal uitzonderingen op dit verbod. Hiervoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing hebt u ook een compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

De regels voor het kappen van bomen in een bos, staan in het Bosdecreet.

Het Agentschap voor Natuur en Bos maakte een filmpje over de redenen waarom er soms bomen gekapt worden in bossen: